ระเบียบและเงื่อนไข USI Tech


ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อสัญญา (พันธมิตรการขาย)
USI Tech - Privacy Policy
Website General Terms - USI Tech

ข้อตกลง เงื่อนไข และข้อสัญญา
(พันธมิตรการขาย)

ในนาม USI Tech จำกัด ( "USI Tech") เรายินดีต้อนรับคุณในฐานะเป็น หุ้นส่วนการขายใหม่ ("พันธมิตรการขาย") และเราขอให้คุณประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในฐานะที่เป็นพันธมิตรการขายอิสระ USI Tech และสิ่งสำคัญก็คือ คุณสนุกกับการขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือของเรา ที่ USI Tech วัตถุประสงค์หลักของเรา คือ เพื่อมอบบรรยากาศที่ (ก) เป็นมิตรกับผู้ใช้ (ข) มีความปลอดภัย (ค) เป็นมืออาชีพและ (ง) มีการทำธุรกิจที่ยุติธรรมต่อกันในสภาพแวดล้อมทั่วไปของการตลาดเครือข่าย ซึ่งยังคงปฏิบัติตามกฎหมายทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้นเราจึงอยากให้คุณอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขดังต่อไปนี้อย่างรอบคอบ และนำคำแนะนำเหล่านี้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการทำงานประจำวันของคุณ

กฎระเบียบในการจัดการกับผู้บริโภค

 • หุ้นส่วนการขายของเรามีการแนะนำและให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าของเราอย่างตรงไปตรงมา และชี้แจงข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ โอกาสทางธุรกิจ หรือข้อความอื่นๆ
 • ลูกค้าอาจไม่ต้องการให้มีการอภิปรายการขาย เลื่อนการอภิปราย หรือสิ้นสุดการสนทนา
 • ในระหว่างการพบปะกับลูกค้า พันธมิตรรการขายจะต้องแจ้งให้ทราบในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือ (เช่น การใช้ที่ระบุไว้ การสร้าง การใช้งาน) หรือโอกาสการขายตามความต้องการของลูกค้าหรือผู้บริโภค
 • ข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับสินค้าจะต้องครอบคลุมรายละเอียดและเป็นจริง
 • พันธมิตรการขายจะไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของซอฟต์แวร์หากยังไม่ได้รับการอนุมัติจาก USI Tech หรือแสดงผลิตภัณฑ์เครื่องมือในลักษณะที่ไม่ได้รับอนุญาต
 • ผู้บริโภคจะต้องไม่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือผ่านการสัญญาที่มีพิรุธและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิดหรือผ่านผลประโยชน์เพิ่มเติมหากผลประโยชน์เหล่านี้ประสบความสำเร็จในอนาคตที่อาจมีความไม่แน่นอน
 • พันธมิตรการขายจะไม่ทำการอ้างอิงถึงค่าตอบแทนของตน/ค่าตอบแทนที่มีศักยภาพของพันธมิตรการขายอื่น นอกจากนี้พันธมิตรการขายจะไม่รับประกันค่าตอบแทนเฉพาะใดๆ หรือสร้างความคาดหวังที่เป็นเท็จ
 • พันธมิตรการขายจะไม่อ้างว่า แผนค่าตอบแทนหรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือของ USI Tech ได้รับการอนุมัติ อนุญาต หรือสนับสนุนโดยผู้มีอำนาจของรัฐ

ระเบียบในติดต่อกับพันธมิตรการขาย

 • พันธมิตรการขายจะต้องติดต่อกันอย่างเป็นธรรมและด้วยความเคารพซึ่งกันและกัน พันธมิตรการขายจะต้องใช้แนวทางเงื่อนไขการติดต่อดังกล่าวข้างต้นกับพันธมิตรการขายจาก บริษัทเครือข่ายการตลาดอื่น
 • พันธมิตรการขายใหม่จะต้องปฏิบัติตามสิทธิและหน้าที่ของตนอย่างเคร่งครัด พันธมิตรการขายจะต้องไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้และโอกาสที่จะได้รับ
 • ไม่มีการรับรองด้วยวาจาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือและบริการ USI Tech
 • ไม่อนุญาตให้พันธมิตรการขายคัดหรือสรรหาพันธมิตรการขายจาก บริษัทอื่น นอกจากนี้ ไม่อนุญาตให้พันธมิตรการขายกระทำการชักชวนพันธมิตรการขายอื่น เพื่อเปลี่ยนผู้สนับสนุนภายใน USI Tech
 • ภาระผูกพันตามสัญญาในข้อที่ 7-10 ของระเบียบและเงื่อนไขทั่วไปดังต่อไปนี้ที่มีไว้สำหรับพันธมิตรการขายจะถือว่าเป็นกฎทางศิลธรรมและต้องปฏิบัติตามทุกครั้ง

กฎระเบียบสำหรับการติดต่อกับ บริษัทอื่น

 • พันธมิตรการขาย USI Tech จะต้องดำเนินการอย่างเป็นธรรมและด้วยความซื่อสัตย์สุจริตต่อตนเองและกับบริษัทอื่นในการตลาดเครือข่ายหรือในธุรกิจการขาย
 • จะไม่มีการคัดหรือสรรหาพันธมิตรการขายจากบริษัทอื่น
 • ไม่อนุญาตให้แสดงข้อความที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดหรือเป็นการเปรียบเทียบเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือระบบการขายของบริษัทอื่น
 • เพื่อให้มีการยึดถือปฏิบัติในกฎระเบียบเหล่านี้ เราจึงขอให้คุณทำความเข้าใจและคุ้นเคยกับระเบียบและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิตรการขาย USI Tech
 1. ขอบเขตของการใช้

  ระเบียบและเงื่อนไขดังต่อไปนี้ใช้กับพันธมิตรการขายทุกคนในขอบเขตความสามารถของพวกเขาในฐานะที่เป็นตัวแทนอิสระของ USI Tech USI Tech จะให้บริการเฉพาะบนพื้นฐานของระเบียบและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้

 2. รายละเอียดของข้อตกลง แพคเกจของคุณสมบัติ และการบริการเพิ่มเติม

  (1) USI Tech เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ที่พัฒนาเครื่องมือซอฟต์แวร์ระดับไฮเอน สำหรับการใช้งานในตลาดการเงินและตลาดสกุลเงิน และได้ดำเนินการเกี่ยวกับฟาร์มเซิร์ฟเวอร์ที่ใช้ blockchain สำหรับการทำหน่วยข้อมูลไมนิงสำหรับการซื้อขายที่จัดตั้งขึ้นและได้รับการยอมรับ ( "Bitcoins") ภายในรูปแบบธุรกิจนี้ USI Tech ให้ความจุเซิร์ฟเวอร์ให้กับลูกค้า ภายในการอนุญาตการใช้ที่มีความยืดหยุ่นชั่วคราวสำหรับค่าธรรมเนียม นอกจากนี้ USI Tech ยังให้บริการเครื่องมือซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพสูงสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้นโดยมีค่าใช้จ่าย (ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการบริการเหล่านี้ ซึ่งจะอธิบายในรายละเอียดดังต่อไปนี้ โดยจะเรียกว่า เครื่องมือ เพื่อความเข้าใจได้ง่าย) และมีการอ้างอิงด่วนเพื่อแสดงข้อเท็จจริงที่ว่า USI Tech ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อขายโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือแจกจ่าย หรือทำหน้าที่เป็นโบรกเกอร์ และ/ หรือตัวแทนโบรกเกอร์สำหรับคริบโตคอยน์ (cryptocoins) สินค้า พันธบัตร หุ้น ดัชนีหุ้นใดๆ ในนามของตนเองหรือผ่านทางบุคคลที่สาม นอกจากนั้น USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงินและไม่ได้ทำธุรกิจทางการค้าเพื่อการแลกเปลี่ยน
  (2) โดยไม่ต้องถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นพันธมิตรการขายมีโอกาสในการขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ว่ามันอาจจะเลือกได้อย่างอิสระดังกล่าวว่าการแลกเปลี่ยนของเครื่องมือซอฟต์แวร์ USI Tech นี้เป็นพื้นฐานของธุรกิจพันธมิตรการขายของธุรกิจของพันธมิตรการขาย พันธมิตรการขายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นที่สอดคล้องกันสำหรับบทบาทของเขาในฐานะพันธมิตรการขาย พันธมิตรการขายจะไม่มีหน้าที่ที่มีผลต่อค่าใช้จ่ายทางการเงิน การจัดซื้อจำนวนขั้นต่ำของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech หรือสำหรับพันธมิตรการขายเพื่อมีพันธมิตรการขายต่อไปสำหรับกิจกรรม
  หน้าที่เพียงอย่างเดียวคือการลงทะเบียนโดยปราศจากค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ยังมีโอกาสเพิ่มเติมที่จะได้รับพันธมิตรการขายเพิ่มเติมเพื่อขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech และเพื่อรับคอมมิชชั่นในผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่จำหน่ายโดยพันธมิตรการขายที่ได้มา พันธมิตรการขายจะไม่รับค่านายหน้าในการรับสมัครพันธมิตรการขายคนใหม่ ค่าคอมมิชชั่นและในลักษณะที่มีการชำระเงินใดๆ หรือการเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นที่เป็นที่พอใจนั้นจะขึ้นอยู่กับแผนค่าตอบแทนที่ถูกต้อง ณ เวลาหนึ่ง
  (3) USI Tech จะจัดเตรียม Online Back Office ( "สำนักงานสนับสนุน") โดยไม่มีค่าใช้จ่าย เพื่อช่วยให้พันธมิตรการขายได้มีการอัพเดทข้อมูลและภาพรวมของรายได้ ค่าคอมมิชชั่น และการพัฒนาของดาวน์ไลน์ของตนเอง นอกจากนี้ โดยไม่ต้องมีภาระผูกพันที่จะต้องกระทำเช่นนั้น พันธมิตรการขายอาจได้รับระบบการตลาดที่แตกต่างกัน เช่น การแสดงตนอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลในลักษณะของข้อตกลงที่แยกต่างหาก พันธมิตรการขายสามารถค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเนื้อหาและการกำหนดราคาของการแสดงตนอินเทอร์เน็ตส่วนบุคคลในสำนักงานสนับสนุนขตน

 3. ปัจจัยพื้นฐานทั่วไปสำหรับการสรุปสัญญา

  (1) สัญญามีผลต่อนิติบุคคล ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือบุคคลธรรมดาที่มีตัวแทนหรือตัวแทนของผู้ใดผู้หนึ่งที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปและผู้ประกอบการตามที่กำหนดไว้ภายใต้กฎหมายที่ใช้บังคับ สัญญาจะไม่มีผลต่อผู้บริโภค
  (2) ถ้าเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญ (รูปแบบทางกฎหมายเช่น GBR, OHG, KG) ส่งใบสมัครเพื่อเป็นพันธมิตรการขาย ส่วนหนึ่งของการลงทะเบียนการค้าที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน หากมีไว้สำหรับการเป็นหุ้นส่วนสามัญ เช่นเดียวกับการแสดงรหัส VAT ทุกฝ่ายที่อยู่ภายในนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจะต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป และจะต้องรับผิดชอบต่อ USI Tech สำหรับการดำเนินการของนิติบุคคล
  (3) หากมีการทำรายการออนไลน์หรือใช้ใบสมัคร จะถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
  (4) สัญญาจะถูกป้อนเข้าสู่ออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ USI Tech และอีเมลยืนยันที่เกี่ยวข้องจาก USI Tech พันธมิตรการขายจะต้องเตรียมสัญญาพัันธมิตรการขายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และถูกต้อง และส่งไปยัง USI Tech นอกจากนี้พันธมิตรการขายจะต้องตรวจสอบช่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะสรุปการลงทะเบียนเพื่อรับทราบเงื่อนไขและข้อตกลงทั่วไปนี้สำหรับพันธมิตรการขาย และการยอมรับว่าเป็นองค์ประกอบของสัญญา ในกรณีต่างๆ USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการรับข้อมูลเพิ่มเติมจากพันธมิตรการขาย
  (5) การเปลี่ยนแปลงใดๆ ต่อข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรการขายจะต้องกระทำขึ้นทันทีในสำนักงานสนับสนุน USI Tech ณ เวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเพื่อวัตถุประสงค์นี้
  (6) USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธใบสมัครของพันธมิตรการขาย โดยขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทเองโดยไม่ต้องให้เหตุผล
  (7) ในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในส่วนใดหนึ่งของสัญญาฉบับนี้ USI Tech มีสิทธิที่จะยกเลิกสัญญาพันธมิตรการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และจะไม่มีการเตือนล่วงหน้าและสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกร้องการชำระเงินคอมมิชชั่นใดๆ ที่ชำระไปแล้วคืน นอกจากนี้ในกรณีที่มีการยกเลิกโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยืนยันการเรียกร้องต่อไปสำหรับการชดเชย

 4. สถานะของพันธมิตรการขายในฐานะผู้รับเหมาอิสระ

  (1) สัญญานี้จะไม่ทำให้พันธมิตรการขาย พนักงาน พันธมิตร ตัวแทน หรือกิจการร่วมค้ากับ USI Tech เพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ พันธมิตรการขายะจะยังคงเป็นผู้รับเหมาอิสระในความสัมพันธ์ของเขาหรือเธอกับ USI Tech USI Tech จะไม่รับผิดชอบภาษีหัก ณ ที่จ่ายที่เกี่ยวกับค่าชดเชยของพันธมิตรการขายภายใต้ข้อตกลง พันธมิตรการขายจะไม่เรียกร้องกับ USI Tech หรือสำหรับการจ่ายวันหยุด การลาป่วย ประโยชน์เกษียณอายุ ประกันสังคม การชดเชยของคนงาน สิทธิประโยชน์ทางสุขภาพหรือความพิการ สิทธิประโยชน์ของการประกันการว่างงาน หรือสิทธิประโยชน์ทุกชนิดของพนักงาน
  (2) พันธมิตรการขายทำหน้าที่เป็นผู้ประกอบการอิสระ เขาจะไม่เป็นพนักงานหรือตัวแทนการค้าหรือนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ของ USI Tech เขาไม่อยู่ภายใต้เป้าหมายการขายใดๆ การยอมรับ การขาย หรือภาระผูกพันในการปฏิบัติงานอื่น มีข้อยกเว้นของภาระผูกพันตามสัญญาที่พันธมิตรการขายจะไม่ผูกพันตามคำแนะนำใดๆ จาก USI Tech และดำเนินความเสี่ยงในเชิงพาณิชย์เต็มรูปแบบของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเขา รวมถึงภาระที่จะต้องแบกรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดในเชิงพาณิชย์ของเขา และภาระผูกพันที่จะต้องจ่ายให้พนักงานของเขาหากเขาจ้างพนักงาน พันธมิตรขายต้องจัดการและดำเนินธุรกิจของตนให้สอดคล้องกับหลักการของการเป็นนักธุรกิจที่ชาญฉลาด ซึ่งยังรวมถึงการดำเนินงานสถานที่ทำงานของตนเองหรือสถานที่ทำงานให้มีการจัดการที่สอดคล้องกับหลักการของนักธุรกิจที่ชาญฉลาด
  (3) ในฐานะที่เป็นผู้รับเหมาอิสระหนึ่ง พันธมิตรการขายจะเป็นผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบที่เกี่ยวข้องรวมทั้งข้อกำหนดภายใต้ภาษีและกฎหมายการรักษาความปลอดภัยทางสังคม (เช่นการได้รับรหัส VAT หรือ การลงทะเบียนพนักงานของตนด้วยอำนาจในการรักษาความปลอดภัยทางสังคมที่เกี่ยวข้องเช่นเดียวกับการได้รับ ใบอนุญาตการค้า หากจำเป็น) ในขอบเขตดังกล่าว ใบรับรองพันธมิตรการขายที่เขาจะต้องจ่ายภาษีของเงินค่าคอมมิชชั่นและรายได้ทั้งหมดที่มาจากการแสวงหาผลประโยชน์ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่นำเสนอและสร้างขึ้นในส่วนของบทบาทของเขาสำหรับ USI Tech ในลักษณะที่เหมาะสม ณ สถานที่ที่มีการมีการลงทะเบียนธุรกิจของเขา USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการหักจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องสำหรับค่าภาษีและเงินสมทบจากค่าคอมมิชชั่นที่ตกลงกันไว้หรือเพื่อเรียกร้องค่าชดเชยหรือการชดใช้ของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยบริษัท เป็นผลมาจากการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น เว้นแต่พันธมิตรการขายไม่ได้มีความผิดสำหรับการสูญเสียหรือค่าใช้จ่าย USI Tech จะไม่มีการจ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมสำหรับพันธมิตรการขาย พันธมิตรการขายไม่มีสิทธิ์ที่จะทำการประกาศใดๆ หรือนำไปปฏิบัติเป็นภาระผูกพันใดๆ ในนามของ USI Tech

 5. นโยบายการเพิกถอนสัญญาตามความสมัครใจ / สิทธิพิเศษของการยกเลิกสัญญา

  (1) พันธมิตรการขายลงทะเบียนกับ USI Tech ในฐานะเป็นผู้ประกอบการและไม่ใช่ผู้บริโภค ในทำนองเดียวกัน USI Tech มอบสิทธิดังต่อไปนี้ในการเพิกถอนสัญญาตามความสมัครใจเป็นเวลาสองสัปดาห์ให้แก่พันธมิตรการขาย:
  พันธมิตรการขายสามารถเพิกถอนการยืนยันสัญญาในรูปแบบข้อความ (เป็นหนังสือหรืออีเมล) ภายใน 14 วันโดยปราศจากการระบุเหตุผล ระยะเวลาจะเริ่มต้นด้วยการส่งแอพลิเคชันทางออนไลน์เพื่อกลายเป็นพันธมิตรการขาย ระยะเวลาการเพิกถอนจะถือปฏิบัติหากมีการยกเลิกหรือมีการส่งชุดเริ่มต้นตามเวลาที่กำหนด (ตามวันที่ประทับตราไปรษณีย์ / อีเมล)
  การเพิกถอนจะต้องจ่าหน้าถึง:
  ทางอีเมล:
  info@usitech-int.com
  การสละสิทธิของการเพิกถอน
  ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ คือ การดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และ/หรือบทบัญญัติชั่วคราวของความจุเซิร์ฟเวอร์ไปยังพันธมิตรการขายจะสามารถใช้ได้ตามวันหมดอายุของระยะเวลาการเพิกถอน หากพันธมิตรการขายต้องทำการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์และ/หรือบทบัญญัติชั่วคราวของความจุเซิร์ฟเวอร์ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการเพิกถอน เขาจะต้องขอสละสิทธิการเพิกถอนอย่างชัดแจ้ง
  ผลกระทบของการเพิกถอน:
  ในกรณีที่มีการเพิกถอนที่ถูกต้องของการลงนามสัญญา จะต้องคืนการให้บริการที่ได้รับจากทั้งสองฝ่ายและบริการใดๆ ที่ได้ยกเลิก โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธมิตรการขายจะต้องชำระค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับในกรณีที่มีการเพิกถอน นำคืนให้แก่ USI Tech ในกรณีนี้ USI Tech มีสิทธิที่จะยกเลิกทั้งหมดหรือบางส่วนของการเรียกร้องใดๆ ที่มีต่อค่าคอมมิชชั่นที่ได้รับต่อการชำระเงินที่อนุญาตให้มีกำหนดชำระคืนและ/หรือการให้ความจุเซิร์ฟเวอร์สำหรับซอฟแวร์ หากพันธมิตรการขายไม่สามารถคืนการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนให้กับ USI Tech หรือเฉพาะในสภาพเสื่อมโทรม พันธมิตรการขายจะต้องชดเชยการสูญเสียใดๆ ให้แก่ USI Tech ภาระผูกพันใดๆ ในการชำระคืนจำนวนเงินที่ได้รับจะต้องเสร็จสิ้นภายใน 30 วัน ระยะเวลาจะเริ่มจัดส่งการลงนามการเพิกถอนหรือรายการของพันธมิตรการขายสำหรับพันธมิตรการขาย และสำหรับ USI Tech ด้วยใบเสร็จรับเงิน
  หลังจากที่พันธมิตรของขายได้ใช้สิทธิการเพิกถอน เขาหรือเธอสามารถลงทะเบียนเป็นพันธมิตรการขายกับบริษัทของเรา เงื่อนไขพื้นฐานสำหรับการปฏิบัตินี้ก็คือ จะต้องมรการเพิกถอนพันธมิตรการขายอย่างน้อยหกเดือนก่อนหน้านี้ และเขาหรือเธอไม่มีการทำกิจกรรมใดๆ สำหรับ USI Tech ในช่วงเวลานี้
  การสิ้นสุดนโยบายการเพิกถอน
  (2) หากภายใน 30 วันนับจากการลงทะเบียนของเขากับ USI Tech พันธมิตรการขายยังไม่ได้ดำเนินการกิจกรรมการขายใดๆ ที่ตรวจสอบได้ ตามที่ระบุไว้ข้างต้นหรือได้ใช้ประโยชน์จากการบริการท่ีมีค่าใช้จ่ายของ USI Tech, USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการเลิกจ้างพิเศษให้แก่พันธมิตรการขายทางอีเมล และลบเขาออกจากระบบการขาย สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขึ้นทะเบียนใหม่ขอพันธมิตรการขายหลังการขายการยกเลิก โปรดดูข้อ 16(4) ของระเบียบและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิตรการขาย

 6. ค่าธรรมเนียมการจัดการ

  USI Tech ไม่คิดค่าบริการสมาชิกรายปีใดๆ การบริหาร และค่าธรรมเนียมการสนับสนุนสำหรับการใช้งานและการบำรุงรักษา การบริหาร การสนับสนุน และการดูแลการบริการ USI Tech (สำนักงานสนับสนุน) เว้นแต่จะถูกระบุไว้เป็นกรณีพิเศษ

 7. หน้าที่ของพันธมิตรการขายในบริบทของการโฆษณาและภาระผูกพันทั่วไป

  (1) พันธมิตรการขายจะต้องรับรองเพื่อป้องกันรหัสผ่านส่วนตัวของเขาและรหัสการเข้าสู่ระบบจากของบุคคลที่สาม เมื่อดำเนินกิจกรรมของเขา ห้ามมิให้พันธมิตรการขายละเมิดสิทธิของ USI Tech พันธมิตรการขายของบริษัท บริษัทในเครือหรือบุคคลที่สามอื่น เพื่อก่อกวนบุคคลที่สามหรือทำการละเมิดกฎหมายที่ใช้บังคับ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ไม่อนุญาตให้พันธมิตรการขายให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือทำให้เข้าใจผิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech หรือระบบการขายของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ในบริบทของกิจกรรมส่งเสริมการขายของเขาทั้งสอง พันธมิตรการขายจะสามารถแสดงข้อความเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ ของ USI Tech และระบบการขาย USI Tech ที่สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาในสื่อส่งเสริมการขายและข้อมูลของ USI Tech นอกจากนี้ห้ามมิให้มีการส่่งเสริมที่ไม่พึงประสงค์ทางอีเมล แฟกซ์ หรือข้อความ SMS (สแปม) นอกจากนี้การใช้ในทางที่ผิดหรือการปฏิบัติที่มิชอบด้วยกฎหมาย เช่นการใช้การโฆษณาที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือไม่เป็นธรรม (เช่น ข้อความหรือถ้อยคำที่ทำให้เข้าใจผิด) เป็นสิ่งต้องห้าม ห้ามมิให้มีตัวแทนหรือการโฆษณาขายหลักทรัพย์ สินค้า และ/หรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือทางการเงินที่เป็นตราสารอนุพันธ์โดยเด็ดขาด
  ห้ามมิให้พันธมิตรการขายทำการเสนอหรือการชักชวนในเขตอำนาจศาลใดๆ ที่ผลิตภัณฑ์และการบริการของ USI Tech ไม่อนุญาตให้ทำการตลาดหรือการขายหรือในเขตอำนาจศาลที่ USI Tech ไม่ได้รับอนุญาตในการทำธุรกิจอย่างเคร่งครัด
  (2) หลักเกณฑ์การโฆษณาพิเศษ:
  (ก)ไม่มีส่วนไหนของการโฆษณาที่พันธมิตรการขายจะสร้างหรือเรียกร้องข้อมูลใดๆ เกี่ยวกับรายได้หรือเงินที่จะได้รับของเขาจาก USI Tech อย่างไรก็ตามในระหว่างการอภิปรายครั้งแรกเขาจะมีภาระผูกพันทุกครั้งในการอ้างพันธมิตรการขายที่มีศักยภาพในข้อเท็จจริงที่ว่า มีพันธมิตรการขายเพียงจำนวนน้อยที่สามารถสร้างรายได้สูงจากกิจกรรมของพวกเขาสำหรับ USI Tech และการสร้างรายได้นั้นจะเป็นไปได้ด้วยการทำงานอย่างมุ่งมั่นและต่อเนื่อง
  (ข)กิจกรรมการขายและการตลาดจะต้องไม่อวดอ้างว่าจะมีการชำระค้าคอมมิชชั่นเพื่อเป็น "โบนัสการจัดหา" หรือที่เกี่ยวข้องกับการได้มาของพันธมิตรการขายใหม่ ไม่มีการกระทำใดๆ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกว่า ระบบการขายที่ได้โฆษณาไปนั้นเป็นระบบการขายที่ผิดกฎหมาย เป็นระบบก้อนหิมะความก้าวหน้าที่ผิดกฎหมาย หรือระบบพีระมิด หรือในลักษณะอื่นใดที่สร้างระบบการขายที่ฉ้อโกง ในทำนองเดียวกัน จะไม่มีการกล่าวอ้างว่า USI Tech ดำเนินการลงทุนสกุลเงินหรือการลงทุนที่สร้างดอกเบี้ยหรือธุรกรรมทางการเงินอื่น หรือขาย หรือจำหน่าย Bitcoins หรือคริปโตเคอเรนซี่อื่น หรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่คล้ายคลึงกัน หรือผ่านบุคคลที่สาม
  (ค) กิจกรรมการขายและการตลาดจะต้องไม่มีจุดประสงค์ไปที่ผู้เยาว์หรือบุคคลที่ไม่มีประสบการณ์ในธุรกิจและภายใต้สถานการณ์ที่พวกเขาอาจจะใช้ประโยชน์จากอายุของพวกเขา เงื่อนไขทางการแพทย์หรือความสามารถทางความคิดที่จำกัดเพื่อชักชวนผู้บริโภคให้เข้าร่วมในสัญญา ในกรณีที่ต้องพบกับกลุ่มบุคคลที่มีความอ่อนไหวต่อสังคมหรือที่ใช้ภาษาต่างประเทศ พันธมิตรการขายจำเป็นที่จะต้องมีความสามารถทางการเงิน ปัญญา ความรู้ความเข้าใจ และภาษา ทั้งนี้เพื่อต้องการละเว้นจากการกระทำใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดเหนี่ยวนำเพื่อเป็นสมาชิกในกลุ่มเพื่อทำการสั่งซื้อที่อาจไม่มีความเหมาะสมสำหรับบริบทของพวกเขา
  (ง) ไม่มีกิจกรรมการขายและการตลาดที่ไม่เหมาะสม ผิดกฎหมาย หรือไม่แน่นอน หรือใช้อำนาจสร้างแรงกดดันที่ไม่อาจรับได้ต่อผู้บริโภค
  (จ) พันธมิตรการขายจะทำการอ้างอิงถึงตัวอักษรของคำแนะนำ ผลการทดสอบ การอ้างอิง หรือบุคคลอื่น หรือผู้บริโภค เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าถ้าการขายดังกล่าวได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการจากผู้ได้รับคำแนะนำและ USI Tech และมีความเหมาะสมและไม่ล้าสมัย ในทำนองเดียวกันตัวอักษรของคำแนะนำ การทดสอบ และการอ้างอิงส่วนบุคคลมักจะต้องมีการเชื่อมต่อกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งใจไว้
  (ฉ)ผู้บริโภคจะไม่ถูกเหนี่ยวนำให้เกิดการซื้อผลิตภัณฑ์เครื่องมือผ่านคำสัญญาที่มีพิรุธและ/หรือที่ทำให้เข้าใจผิด หรือผ่านสัญญาของสิทธิประโยชน์พิเศษพร้อมๆ กัน หากผลประโยชน์เหล่านี้มาพร้อมกับความสำเร็จในอนาคตที่ไม่แน่นอน พันธมิตรการขายจะหลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่อาจก่อทำให้ผู้บริโภคยอมรับข้อเสนอบนพื้นฐานของการทำคำเสนอความชอบส่วนบุคคล สิ้นสุดการสนทนาที่ไม่พึงประสงค์ หรือเพลิดเพลินกับผลประโยชน์ที่ไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของข้อเสนอ หรือการแสดงคำคำขอบคุณสำหรับผลประโยชน์ดังกล่าวที่ได้รับ
  (ช) พันธมิตรการขายจะไม่อ้างว่าระบบการขายแผนค่าตอบแทนหรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือของ USI Tech ได้รับการอนุมัติหรือได้รับอนุญาตหรือได้รับการสนับสนุนจากผู้มีอำนาจในรัฐบาลหรือมีความถูกต้องตามกฎหมายเสียงโดยบริษัทกฎหมายหรือผู้ให้บริการเทียบเท่า
  (3) ตามการอนุมัติจาก USI Tech อนุญาตให้มีการใช้ การผลิต และการกระจายของเอกสารการขายของพันธมิตรการขายเอง เพจทางอินเทอร์เน็ต โบรชัวร์ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ วิดีโอหรือภาพยนตร์ส่งเสริมการขาย หรือสื่อออนไลน์หรือออฟไลน์อื่น และสื่อโฆษณาที่ผลิตโดยพันธมิตรการขายเอง ในทำนองเดียวกันการส่งเสริมการบริการ USI Tech ผ่านทางหน้าเพจส่วนตัวหรือของบุคคลที่สามจะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech ล่วงหน้าและในกรณีที่ไม่มีการอนุญาตพิเศษ การโฆษณาจะได้รับอนุญาตผ่านทางหน้าเว็บที่เป็นทางการของ USI Tech หากพันธมิตรการขายส่งเสริมการบริการของ USI Tech ในสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น เช่น เครือข่ายสังคมออนไลน์ (เช่น Facebook, Instragram, Google+) บล็อกออนไลน์หรือห้องสนทนา เขาอาจใช้ข้อความโฆษณาที่เป็นทางการของ USI Tech ในทำนองเดียวกันเมื่อมีการโฆษณาผ่านสื่ออินเทอร์เน็ตอื่น ที่พันธมิตรการขายจะต้องทำการอ้างอิงด่วนถึงความจริงที่ว่า นี้ไม่ได้เป็นโฆษณาอย่างเป็นทางการหรือการแสดงตนของ USI Tech
  (4) พันธมิตรการขายอาจนำเสนอการบริการของ USI Tech และของสมาชิกโดยตรง ที่งานสังสรรค์ที่บ้านหรือที่งาน การสัมมนาผ่านเว็บ หรืองานนำเสนอออนไลน์อื่น ที่เป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับและมีสิทธิในการเพิกถอน
  (5) การบริการอาจจะไม่ได้ถูกนำเสนอในการประมูลตลาดนัดของภาครัฐและเอกชน แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน ร้านค้าออนไลน์ ร้านอินเตอร์เน็ต ตลาดอินเทอร์เน็ต เช่น eBay, Amazon หรือผ่านทางแพลตฟอร์มการซื้อขายที่เทียบเคียง
  (6) พันธมิตรการขายจะทำการพิสูจน์ตัวเองในการดำเนินธุรกิจในนามพันธกิจอิสระ USI Tech หน้าแรกบนอินเทอร์เน็ต หัวจดหมาย นามบัตร ตัวอักษรและโฆษณาบนรถโดยสาร เอกสารการโฆษณา และจะต้องมีข้อความเพิ่มเติมว่า "พันธมิตรการขายอิสระ USI Tech " ห้ามมิให้พันธมิตรการขายทำการยื่นขอหรือรับเงินกู้ ส่งผลให้เกิดรายจ่าย เข้าร่วมในภาระหน้าที่ เปิดบัญชีธนาคาร หรือเข้าร่วมในสัญญาอื่นในนามของ USI Tech สำหรับหรือในผลประโยชน์ของบริษัทฯ หรือในนามของบริษัทฯ
  (7) พันธมิตรการขายเป็นผู้รับผิดชอบในการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางทั้งหมด ค่าใช้สอย ค่าใช้จ่ายในสำนักงาน ค่าโทรศัพท์ หรือรายจ่ายอื่น สำหรับสื่อโฆษณา
  (8) ในส่วนของธุรกิจนั้น พันธมิตรการขายไม่มีสิทธิใช้ชื่อแบรนด์ของบริษัทเพื่อการแข่งขันในเชิงลบ ดูถูก หรือในลักษณะที่ผิดกฎหมาย หรือเพื่อประเมินบริษัทอื่นในเชิงลบหรือให้ร้าย
  (9) บริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธิ์ในสื่อต่างๆ ที่ใช้สำหรับการนำเสนอ การโฆษณา การฝึกอบรม และวิดีโอ/ภาพยนตร์ ฯลฯ (รวมถึงภาพถ่าย) ของ USI Tech ทั้งหมด พันธมิตรการขายไม่สามารถสร้างสื่อดังกล่าวใหม่ เผยแพร่ ทำให้สาธารณชนสามารถเข้าถึงหรือประมวลผลนอกเหนือจากที่ได้อนุญาตไว้ในสิทธิการการใช้งานของสัญญาไม่ว่าจะเป็นทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech
  (10) ในทำนองเดียวกัน การใช้งาน (หรือการปรับเปลี่ยน) ของเครื่องหมาย USI Tech ซึ่งเป็นเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน รายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ชื่องาน และคำอธิบายเชิงพาณิชย์ของ USI Tech นอกเหนือจากสื่อโฆษณาที่มีอยู่และเอกสารที่เป็นทางการอื่น ของ USI Tech จะได้รับอนุญาตก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทฯ เท่านั้น นอกจากนี้ไม่อนุญาตให้มีการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าของตนเอง ชื่องาน โดเมนในอินเทอร์เน็ต หรือสิทธิที่ได้รับการคุ้มครองอื่น ที่มีเครื่องหมาย USI Tech หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน รายละเอียดผลิตภัณฑ์เครื่องมือ ชื่องาน หรือคำอธิบายในเชิงพาณิชย์ของ USI Tech เงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นยังมีผลบังคับใช้ต่อเครื่องหมายการค้า คำอธิบายในเชิงพาณิชย์ หรือชื่องานที่ USI Tech ถือสิทธิการใช้งาน ข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นจากประโยคที่ 2 มีผลบังคับใช้้อย่างเท่าเทียมกันกับสัญลักษณ์ที่เหมือนกันและที่คล้ายกัน ในทำนองเดียวกันการทำสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือเสมือนจริงของ USI Tech ขึ้นมาใหม่เป็นสิ่งต้องห้าม
  (11) พันธมิตรการขายไม่ได้รับอนุญาตในการตอบสนองต่อคำขอจากสื่อต่างๆ เกี่ยวกับ USI Tech การบริการ แผนการตลาดของ USI Tech หรือการบริการอื่น ของ USI Tech พันธมิตรการขายมีหน้าที่ส่งต่อคำขอทั้งหมดจากสื่อทันทีให้กับ USI Tech ที่ info@usitech-int.com นอกจากนี้พันธมิตรการขายสามารถสร้างข้อความสาธารณะ (เช่น โทรทัศน์ วิทยุ อินเทอร์เน็ต บอร์ด) เกี่ยวกับ USI Tech ผลิตภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ ของ USI Tech และระบบการขาย USI Tech เมื่อได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI ก่อนเท่านั้น
  (12) พันธมิตรการขายจะต้องแจ้งสถานที่ เวลา และเนื้อหาของกิจกรรมส่งเสริมการขาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสาธารณะในวงกว้างในเรื่องการจัดการของ USI Tech ผ่านระบบการวางแผนงานที่ USI Tech ได้จัดเตรียมไว้ ในเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะประกาศการเชิญชวน USI Tech อาจเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงหรือการยกเลิกกิจกรรมดังกล่าวหากมีความจำเป็นสำหรับบริษัท และองค์กรการขาย USI Tech และสมาชิกบริษัทฯ
  (13) ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลหรือแจ้งข้อร้องเรียเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ การบริการ หรือระบบการจ่ายค่าตอบแทนใดๆ ต่อ USI Tech ได้ทันที ที่ info@usitech-int.com
  (14) ห้ามมิให้พันธมิตรการขายทำการขายหรือกระจายการตลาดของตนเอง และ/หรือเอกสารการขายให้กับพันธมิตรการขายอื่นของ USI Tech
  (15) พันธมิตรการขายสามารถระบุชื่อและรายละเอียดของตนไว้ในสมุดหน้าเหลือง อย่างไรก็ตามเนื้อหาของรายละเอียดดังกล่าวจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech ก่อนที่จะมีการตีพิมพ์และจะต้องมีคำว่า "พันธมิตรการขายอิสระ USI Tech"
  (16) สามารถใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่มีค่าใช้จ่ายในการทำการตลาดของกิจกรรมหรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือของ USI Tech
  (17) USI Tech จะสนับสนุนพันธมิตรการขายเพื่อที่จะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือสำหรับการใช้งานส่วนบุคคลและการใช้งานของสมาชิกในครอบครัว ไม่อนุญาตให้พันธมิตรการขายส่งเสริมและสนับสนุนตนเอง หรือสมาชิกในครอบครัวของเขา พันธมิตรการขายอื่น หรือบุคคลที่สามอื่น เพื่อที่จะได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือใดๆ ที่เกินกว่าความต้องการของตัวเอง เพื่อที่จะได้สร้างหรือทำให้เกิดความเข้าใจผิดเกี่ยวกับการเรียกร้องค่าคอมมิชชั่น
  (18) หลังจากการยกเลิกตำแหน่งเก่าของตน พันธมิตรการขายอาจสมัครทะเบียนใหม่กับ USI Tech เงื่อนไขในการกระทำดังกล่าวก็คือ การสิ้นสุดและการยืนยันของ USI Tech ในการเลิกจ้างสำหรับตำแหน่งของพันธมิตรการขายจะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือน และในช่วงเวลานี้พันธมิตรการขายที่สิ้นสุดสัญญาจะไม่มีการดำเนินกิจกรรมใดๆ สำหรับ USI Tech
  (19) พันธมิตรการขายสามารถทำการส่งเสริมและกระจายการบริการสำหรับ USI Tech เท่านั้น หรือรับพันธมิตรการขายใหม่ในขอบเขตที่เปิดอย่างเป็นทางการโดย USI Tech
  (20) พันธมิตรการขายมีหน้าที่แจ้งให้ USI Tech ทราบตามความเป็นจริงและโดยด่วนเกี่ยวกับการละเมิดกฎของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิตรการขายหรือการละเมิดอื่นของกฎหมายที่ใช้บังคับโดย บริษัทในเครืออื่น

 8. พันธสัญญา / การเชิญชวน / การซื้อขายของการบริการของบุคคลที่สาม

  (1) อนุญาตให้พันธมิตรการขายจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมือและ/หรือการบริการสำหรับบริษัทอื่น รวมทั้งบริษัทการตลาดเครือข่ายแม้ว่าจะเป็นบริษัทคู่แข่ง
  (2) อย่างไรก็ตาม ห้ามมิให้พันธมิตรการขายทำการชักชวนพันธมิตรการขายอื่นของ USI Tech ในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องมืออื่น
  (3) นอกจากนี้ ห้ามมิให้พันธมิตรการขายเข้าร่วมในข้อตกลงพันธมิตรการขายที่ละเมิดสิทธิของพันธมิตรการขายอื่น หรือข้อตกลงการขายอื่น ที่เขาได้ลงนามกับ บริษัทอื่น และมีคำสั่งที่ยังคงมีประสิทธิภาพ
  (4) หากพันธมิตรการขายมีการดำเนินงานสำหรับคู่แข่งอื่น บริษัทอื่น หรือบริษัทการตลาดเครือข่ายในเวลาเดียวกัน เขามีหน้าที่จัดการกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง (พร้อมกับดาวน์ไลน์ของเขา) ในลักษณะที่ไม่เกี่ยวข้องกับหรือการรวมกันของกิจกรรมของเขาสำหรับบริษัทอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธมิตรการขายจะไม่นำเสนอสินผลิตภัณฑ์เครื่องมือที่นอกเหนือจาก USI Tech และ/หรือการบริการในเวลาเดียวกันและในสถานที่เดียวกันที่มีระยะทางใกล้กันหรือบนเว็บไซต์ หน้า Facebook แพลตฟอร์มสื่อสังคมอื่น หรือแพลตฟอร์มอินเทอร์เน็ตเว้นแต่ USI Tech ได้แสดงความเห็นชอบ เช่น เพราะความร่วมมืออย่างเป็นทางการระหว่าง USI Tech และ บริษัทนี้

 9. การรักษาความลับ

  พันธมิตรการขายจะต้องรักษาความลับเกี่ยวกับความลับและโครงสร้างของบริษัท USI Tech นอกจากนี้ความลับของบริษัทยังรวมถึงข้อมูลเฉพาะของลูกค้าและพันธมิตรการขาย รวมทั้งข้อมูลที่เกี่ยวกับกิจกรรมดาวน์ไลน์และข้อมูลที่อยู่ในที่นี้ ภาระผูกพันนี้จะยังคงบังคับใช้แม้หลังจากการสิ้นสุดของสัญญาพันธมิตรการขาย
  พันธมิตรการขายรับทราบว่าในระหว่างการมีส่วนร่วม เขา/เธอสามารถเข้าถึงและทำความคุ้นเคยกับข้อมูลที่เป็นวามลับต่างๆ สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม กระบวนการข้อมูล รายงาน และรายละเอียดที่ USI Tech เป็นเจ้าของหรืออนุญาต และ/หรือที่ใช้โดย USI Tech ในการเชื่อมต่อกับการดำเนินงานของธุรกิจบริษัท รวมถึง แต่ไม่จำกัดต่อธุรกิจและขั้นตอนผลิตภัณฑ์เครื่องมือของ USI Tech กระบวนการ รายชื่อลูกค้า บัญชี และวิธีการ พันธมิตรการขายตกลงว่า [เขาหรือเธอ] จะไม่เปิดเผยความลับใดๆ ที่กล่าวมาข้างต้นทั้งทางตรงหรือทางอ้อมหรือใช้คำลับใดๆ ในลักษณะใดๆ ทั้งในช่วงระยะเวลาของสัญยานี้หรือในเวลาใดๆ หลังจากสัญญา แต่เว้นในกรณีที่จำเป็นต้องใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ USI Tech ไฟล์ทั้งหมด รายงาน เอกสาร พิมพ์เขียว รายละเอียด ข้อมูล ตัวอักษร บันทึก รายชื่อสื่อ งานศิลปเดิม/งานสร้างสรรค์ สมุดโน๊ต และรายการที่คล้ายกันที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของ USI Tech ไม่ว่าจะจัดทำขึ้นโดยพันธมิตรการขายหรือมาจากในส่วนที่เขา/เธอครอบครองยังคงเป็นทรัพย์สินเฉพาะของ USI Tech พันธมิตรการขายจะไม่เก็บสำเนาดังกล่าวข้างต้นก่อนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร USI Tech เมื่อครบกำหนดหรือมีการสิ้นสุดก่อนครบกำหนดสัญญาฉบับนี้ หรือเมื่อใดก็ตามที่มีการร้องขอโดย USI Tech พันธมิตรการขายจะต้องส่งมอบไฟล์ดังกล่าวข้างต้นทั้งหมด รายงาน เอกสาร รายละเอียด ข้อมูล และรายการอื่นๆ ที่อยู่ในความครอบครอง [ของเขาหรือเธอ] หรือภายใต้การควบคุมของเขา/เธอให้กับ USI Tech ทันที พันธมิตรการขายยังคงยอมรับว่าเขา/เธอจะไม่เปิดเผยสิ่งที่เขา/เธอได้เก็บรักษาในนามของผู้รับเหมาอิสระ หรือข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ให้กับบุคคลใดๆ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech ก่อน และจะรักษาความสัมพันธ์ของเขา/เธอและการบริการในที่นี้กับ USI Tech ให้เป็นความลับ

 10. การคุ้มครองพันธมิตรการขาย / ผู้สนับสนุนข้ามสาย / การปรับเปลี่ยนโบนัส

  (1) พันธมิตรการขายแต่ละคนที่ยังใหม่สำหรับการขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech จะได้รับพันธมิตรการขายใหม่ในโครงสร้างของเขา (การป้องกันพันธมิตรการขาย) โดยการจัดสรรจะขึ้นอยู่กับวันที่และเวลาของใบสมัครลงทะเบียนที่ชำระจ่ายให้กับพันธมิตรการขายใหม่ USI Tech หากพันธมิตรการขายสองคนเห็นว่าตัวเองจะเป็นผู้สนับสนุนพันธมิตรการขายใหม่ USI Tech จะพิจารณาเฉพาะผู้สนับสนุนที่กล่าวถึงในการลงทะเบียนครั้งแรกเท่านั้น
  (2) USI Tech มีสิทธิที่จะลบข้อมูลส่วนบุคคลทั้งหมดจากระบบ รวมทั้งที่อยู่อีเมลของพันธมิตรการขาย หากอีเมลส่งเสริมการขาย ตัวอักษร หรืออีเมลถูกส่งกลับและระบุไว้ว่า "ลบออก" "เสียชีวิต" "ไม่รับ" "ไม่ทราบ" ฯลฯ และพันธมิตรการขายไม่ได้แก้ไขข้อมูลที่ไม่ถูกต้องภายในระยะเวลาที่เหมาะสม หาก USI Tech มีค่าใช้จ่ายที่เกิดจากอีเมลส่งเสริมการขายและค่าใช้จ่ายในการจัดส่งที่ถูกตีกลับ จะต้องให้พันธมิตรการขายที่รายงานรับผิดชอบค่าใช้จ่าย เว้นแต่การจัดส่งที่ไม่ถูกต้อง
  (3) นอกจากนี้ การสนับสนุนข้ามสายและความพยายามใดๆ ดังกล่าวเป็นสิ่งต้องห้ามภายในบริษัท การสนับสนุนข้ามสาย หมายถึง การแสวงหาบุคคลหรือ บริษัทที่เป็นพันธมิตรการขายที่ USI Tech แล้วในสายการขายอื่น หรือมีสัญญาพันธมิตรการขายในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยังห้ามมิให้ใช้ชื่อของหนึ่งในคู่สมรส ญาติ ชื่อการค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรัสต์ หรือบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้เหล่านี้
  (4) การปรับเปลี่ยนโบนัสเป็นสิ่งต้องห้าม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทั้งหมดนี้ได้รวมถึงการสนับสนุนของพันธมิตรการขายที่ไม่ได้ดำเนินธุรกิจของ USI Tech (ที่รู้จักกันว่า ตัวแทน) เช่นเดียวกับการลงทะเบียนที่โจ่งแจ้งหรือแอบแฝงนั้นเป็นสิ่งต้องห้าม และห้ามมิให้ใช้ชื่อของหนึ่งในคู่สมรส ญาติ ชื่อการค้า บริษัท ห้างหุ้นส่วนสามัญ ทรัสต์ หรือบุคคลที่สามเพื่อหลีกเลี่ยงการบังคับใช้เหล่านี้ ห้ามมิให้ทำการเชิญชวนบุคคลที่สามเพื่อทำการซื้อหรือขายผลิตภัณฑ์เครื่องมือเพื่อให้บรรลุตำแหน่งที่ดีขึ้นในการวางแผนค่าตอบแทนหรือจัดการเปลี่ยนแปลงระบบโบนัส
  (5) พันธมิตรการขายไม่มีสิทธิในการป้องกันดินแดนหรือการผูกขาด

 11. การแจ้งเตือน ค่าเสียหาย ค่าชดเชย ค่าเสียหาย

  (1) ในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันของพันธมิตรการขายภายใต้ข้อ 7 เป็นครั้งแรก USI Tech จะทำการแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกำหนดระยะเวลาที่เหมาะสมเป็นเวลาสิบ (10) วันสำหรับการแก้ไขในสิ่งที่ได้ละเมิด พันธมิตรการขายมีหน้าที่ชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการแจ้งเตือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งค่าทนายความใดๆ ที่เกิดจากการแจ้งเตือนดังกล่าว
  (2) ให้กระทำการอ้างอิงในข้อ 16 (3) ตามที่ USI Tech มีสิทธิ ในการเลิกจ้างพิเศษโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันในข้อ 8, 9 และ 10 (3) และ (4) เช่นเดียวกับที่มีการละเมิดอย่างรุนแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 7 หรือข้ออื่นๆ ที่กฎหมายสัญญาหรือตามที่กฎหมายใช้บังคับ อย่างไรก็ตาม สำหรับสิทธิพิเศษทันทีของการสิ้นสุดที่บังคับใช้ในข้อ 16 (3) นั้น USI Tech มีสิทธิในแต่ละกรณีเพื่อทำการแจ้งเตือนตามที่กำหนดไว้ในวรรค (1) รวมทั้งกำหนดระยะเวลาการแก้ไขสั้นลงตามที่เห็นสมควรในการละเมิดดังกล่าวข้างต้นของการปฏิบัติหน้าที่ก่อนที่จะประกาศการเลิกจ้างพิเศษ
  (3) หากระยะเวลาที่ได้กำหนดไว้โดยผู้แจ้งเตือนหมดอายุลง หรือมีการละเมิดที่ี่คล้ายกันเกิดขึ้นอีกครั้ง หรือถ้าการละเมิดนำไปสู่การแจ้งเตือนเก่าไม่ได้รับการแก้ไข จะต้องจ่ายค่าเสียหายในจำนวนที่เหมาะสมตามดุลยพินิจของ USI Tech และสอบทานโดยศาลที่มีอำนาจ นอกจากนี้ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับทนายความจะรวมในค่าเสียหาย ซึ่งพันธมิตรการขายมีหน้าที่ชำระจ่ายค่าชดเชยและตามที่แสดงอ้างอิงที่กระทำไว้ก่อนหน้า
  (4) นอกจากนี้ ค่าเสียหายที่ได้รวมเข้าไปนั้น พันธมิตรการขายยังต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียทั้งหมดที่เกิดขึ้นโดย USI Tech ที่เป็นผลมาจากการละเมิดหน้าที่่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 7-9 และข้อ 10 (3) และ (4 ) เว้นแต่พันธมิตรการขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
  (5) ในกรณีที่มีการเรียกร้องโดยบุคคลที่สามที่เกิดจากการละเมิดของหนึ่งในภาระผูกพันภายใต้ข้อ 7-9 และข้อ 10 (3) และ (4) หรือการละเมิดที่แตกต่างกันโดยพันธมิตรการขายต่อกฎหมายทั่วไป พันธมิตรการขายจะต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ USI Tech ต่อความรับผิดใดๆ ตามการร้องขอแรกของ USI Tech โดยเฉพาะอย่างยิ่ง พันธมิตรการขายมีหน้าที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งหมดในศาลและค่าใช้จ่ายในการชดเชยทนายความโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกิดขึ้นโดย USI Tech ในบริบทนี้
  (6) พันธมิตรการขายจะต้องชดใช้และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ USI Tech และกรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทน ผู้ถือหุ้น บริษัทในเครือ พันธมิตรการขาย และลูกค้า จากและกับทุกข้อกล่าวหา การกล่าวอ้าง การกระทำ ความเหมาะสม ความต้องการ ความเสียหาย หนี้สิน ภาระผูกพัน การสูญเสีย การตั้งถิ่นฐาน การตัดสิน ค่าใช้จ่าย และรายจ่าย (รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายให้กับทนาย) ที่เกิดขึ้นจาก เกี่ยวข้องกับ หรือเป็นผลมาจากการกระทำหรือการละเลยใดๆ ของพันธมิตรการขาย

 12. การปรับเปลี่ยนราคา

  USI Tech สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาที่ชำระจ่ายโดยพันธมิตรการขายหรือส่วนประกอบของค่าคอมมิชชั่นต่อการบริการ แผนค่าตอบแทน หรือค่าธรรมเนียมการใช้ในช่วงเริ่มต้นของระยะเวลาการออกใบแจ้งหนี้ใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการขึ้นราคาหรือปรับค่าคอมมิชชั่นให้เข้ากับสถานการณ์ของตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ตลาดและ/หรือโครงสร้างการขายต่อไปนี้ USI Tech จะแจ้งให้พันธมิตรการขายให้ทราบเกี่ยวกับการแก้ไขภายในระยะเวลาที่เหมาะสมก่อนที่จะมีการแก้ไข พันธมิตรการขายมีสิทธิคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมเมื่อมีการเพิ่มขึ้นของราคาที่เกินกว่า 5% หรือการเปลี่ยนแปลงแผนค่าตอบแทนที่ส่งผลเสียต่อพันธมิตรการขายที่เกินกว่า 10% ถ้าไม่มีข้อคัดค้านเต่อการแก้ไขเพิ่มเติมภายในเวลาหนึ่งเดือนของการประกาศ การแก้ไขดังกล่าวจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา ในกรณีที่การแก้ไขใดๆ เป็นรับทราบและเป็นผลสรุปของสัญญาพันธมิตรการขาย ไม่จำเป็นต้องมีการแจ้งเตือนและพันธมิตรการขายไม่มีสิทธิในการคัดค้าน ในกรณีที่มีการคัดค้าน USI Tech มีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาในส่วนที่ข้อตกลงและเงื่อนไขของธุรกิจที่ได้รับการแก้ไขหรือเพิ่มเติมมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บังคับใช้

 13. การปฏิเสธความรับผิดชอบรายได้

  USI Tech ( "บริษัท" สำหรับคำย่อ) มุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจเต็มรูปแบบของผู้ใช้ โดยให้การรับรองในการให้บริการที่นำเสนอว่ามีศักยภาพสำหรับรายได้ที่สม่ำเสมอ

  กำไรและ หรืองบกำไรขาดทุนที่ทำโดยบริษัท และ/หรือผู้แทนอิสระจากการเป็นตัวแทนของพวกเขาเป็นเพียงการประมาณการของสิ่งที่คุณอาจจะสามารถสร้างรายได้ ไม่มีการรับประกันว่าผู้ใช้ใดๆ สามารถสร้างรายได้ตามระดับเหล่านี้ เมื่อผู้ใช้มีส่วนร่วมบริการของบริษัท ให้ถือว่าผู้ใช้ยอมรับความเสี่ยงที่รายได้และงบกำไรขาดทุนของแต่ละบุคคลมีความแตกต่างกัน

  ตัวอย่างที่อยู่ในระหว่างการนำเสนอจะต้องไม่ถูกตีความว่าเป็นหลักประกัน สัญญา การเป็นตัวแทน และ/หรือการรับประกัน เราไม่ได้กล่าวอ้างธุรกิจและ/หรือของเราว่าเป็น 'แผนเพื่อสร้างความร่ำรวย'

  รายได้โดยประมาณจากตัวแทนของบริษัทจะเป็นไปได้ หากควบคู่ไปกับการทำงานอย่างหนักและความร่วมมือที่เหมาะสมกับบริษัท

  นอกจากน เฉกเช่นกับธุรกิจอื่นๆ ผลลัพธ์ของผู้ใช้อาจแตกต่างกันไปและจะขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์ทางธุรกิจ ความเชี่ยวชาญ และระดับของความต้องการของแต่ละบุคคล ไม่มีการประกัน สัญญา การเป็นตัวแทน และ/หรือการรับรองที่เกี่ยวกับระดับของความสำเร็จที่คุณอาจได้รับ ระดับความสำเร็จของคุณในการบรรลุผลที่อ้างอิงนั้น จะขึ้นอยู่กับเวลาที่คุณทุ่มเทให้กับธุรกิจ ความคิดและเทคนิคที่กล่าวถึง การเงินของคุณ ความรู้ และทักษะต่างๆ ซึ่งทักษะและปัจจัยดังกล่าวอาจแตกต่างกันไปตามแต่ละบุคคล

  การรับรองและตัวอย่างที่ใช้เป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม ซึ่งมิอาจนำไปใช้ได้กับผู้ใช้ทั้งหมด และไม่ได้มีเจตนาที่จะรับประกัน สัญญา เป็นตัวแทน และ/หรือรับรองว่าทุกคนจะได้ผลลัพธ์เดียวกันหรือคล้ายกัน จึงเป็นสิ่งสำคัญที่จะย้ำเตือนว่า ความสำเร็จของแต่ละคนขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ความทุ่มเท ความปรารถนาและแรงจูงใจของเขาหรือเธอเอง

  และไม่การรับรองว่าตัวอย่างของรายได้ที่ผ่านมาสามารถทำซ้ำในอนาคต บริษัทไม่สามารถรับประกันผลและ/หรือความสำเร็จในอนาคตของคุณ เราไม่สามารถคาดการณ์ความเสี่ยงในธุรกิจและความเสี่ยงบนอินเทอร์เน็ต ซึ่งอาจทำให้ผลลัพธ์ที่ต้องการนั้นลดลง บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของคุณ การเรียกร้องใดๆ ที่เกิดจากรายได้ที่เกิดขึ้นจริงหรือตัวอย่างของผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงนั้นสามารถตรวจสอบได้ตามการร้องขอ

  การใช้ข้อมูลของบริษัท ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ และ/หรือการบริการจะขึ้นอยู่กับความขยันของคุณเอง ซึ่งคุณรับผิดชอบและยืนยันว่าคุณได้ดำเนินการตามความพึงพอใจของคุณทั้งหมด คุณยอมรับว่า บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความสำเร็จหรือความล้มเหลวของธุรกิจ การกระทำ และ/หรือการดำเนินการของคุณทั้งทางตรงหรือทางอ้อมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและ/หรือการจัดซื้อและการใช้ข้อมูล ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ และ/หรือการบริการของเรา

 14. การโฆษณาวัสดุ บำเหน็จ การประมวลผลข้อมูล

  สื่อโฆษณาทั้งหมดและเงินบำเหน็จอื่นๆ โดย USI Tech อาจถูกเพิกถอนในเวลาใดๆ ที่มีผลในอนาคต

 15. ค่าตอบแทน / เงื่อนไขการชำระเงิน / เงื่อนไขการจ่ายค่าคอมมิชชั่น / ข้อห้ามของสัญญา

  (1) เมื่อบรรลุในคุณสมบัติที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรการขายจะได้รับค่าคอมมิชชั่นและค่าตอบแทนอื่นๆ ที่เป็นผลจากเงื่อนไขคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องจากแผนค่าตอบแทน USI Tech เพื่อเป็นค่าตอบแทนสำหรับกิจกรรมของเขา การเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดมาจากแผนค่าตอบแทนตามที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นครั้งคราว ซึ่งพันธมิตรการขายสามารถเข้าถึงในสำนักงานสนับสนุนของเขาและสามารถดูได้ในสำนักงานสนับสนุนได้ตลอดเวลา การชำระเงินค่าตอบแทนจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายของพันธมิตรการขายทั้งหมดสำหรับการบำรุงรักษาและการดำเนินงานของธุรกิจของเขา เว้นแต่จะตกลงกันตามสัญญา
  (2) USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในคำร้องที่พันธมิตรการขายมีการพิสูจน์ตัวตนและลงทะเบียนการค้า (เช่น การแสดงใบอนุญาตการซื้อขาย) ก่อนที่จะมีการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น ตามดุลยพินิจของ USI Tech จะต้องมีการแสดงหลักฐานประจำตัวในรูปแบบของสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่เกี่ยวข้องกับเอกสารใบเสร็จที่เป็นปัจจุบัน อาทิ ค่าไฟ ค่าก๊าซ ค่าน้ำประปา หรือค่าสาธารณูปโภคอื่นๆ (มีอายุไม่เกินหนึ่งเดือน) และต้องยื่นภายในสองสัปดาห์ของการร้องขอ ในกรณีของนิติบุคคลและห้างหุ้นส่วนสามัญหรือร้านค้าที่จดทะเบียน จะต้องมีการพิสูจน์ตัวตนของบุคคลที่รับผิดชอบ (เช่น ผู้อำนวยการหรือผู้ถือหุ้นที่ต้องรับผิดเป็นการส่วนตั) และหากมีการทำรายการเชิงพาณิชย์ จะต้องมีสำเนาของเอกสารตัวจริงของลงทะเบียนการค้า (มีอายุไม่เกินหนึ่งเดือน)
  (3) ในกรณีแรก พันธมิตรการขายจะถูกจัดให้เป็นผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กของ USI Tech เขาจะต้องแจ้ง USI Tech ทันทีโดยนำเสนอบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีของเขาและการยืนยันจากหน่วยงานด้านภาษีเมื่อขณะที่เขาเลือกจ่ายภาษีการขาย (VAT) ในหส่วนของกิจกรรมเชิงพาณิชย์ของเขาหรือเกินกว่าเกณฑ์ที่ธุรกิจขนาดเล็ก
  (4) หากไม่มีบัญชีที่แตกต่างกันที่ได้รับการยอมรับเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech ค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมสำหรับการให้บริการโดยพันธมิตรการขายจะชำระผ่านเข้าบัญชีในของเขาหรือของห้างหุ้นส่วนสามัญหรือนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ตามสัญญากับ USI Tech จะไม่มีการชำระเงินไปยังบัญชีบุคคลที่สามหรือบัญชีต่างประเทศในประเทศทีพันธมิตรดังกล่าวมีการลงทะเบียน
  (5) USI Tech มีสิทธิที่จะยืนยันสิทธิในการเก็บรักษาตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ในทำนองเดียวกัน USI Tech มีสิทธิที่จะยืนยันสิทธิในการเก็บรักษาในส่วนของการชำระเงินของค่าคอมมิชชั่นหาก USI Tech ไม่ได้รับเอกสารทั้งหมดตามที่กฎหมายกำหนดก่อนที่จะชำระเงินครั้งแรก เช่น รหัส VAT สำหรับนิติบุคคลในกรณีที่มีการยื่นขอและร้องขอให้มีการชำระจ่าย หาก USI Tech ใช้สิทธิในการเก็บรักษาการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น จะถือว่าพันธมิตรการขายไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องดอกเบี้ยในช่วงระยะเวลาการเก็บรักษาของค่าคอมมิชชั่นดังกล่าว
  (6) USI Tech มีสิทธิที่จะแย้งทั้งหมดหรือบางส่วน โดยที่ USI Tech มีต่อพันธมิตรการขายต่อการเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นของพันธมิตรดังกล่าว พันธมิตรการขายจะต้องมีสิทธิในการหักกลบลบหนี้ในกรณีที่การแย้งไม่ทำให่เกิดปัญหาหรือได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย
  (7) การมอบหมายใดๆ และจำนำของการเรียกร้องต่อพันธมิตรการขายภายใต้สัญญาพันธมิตรการขาย จะได้รับการยกเว้น เว้นแต่เป็นการขัดแย้งกับกฎหมายที่มีอยุ่ ข้อตกลงนี้อาจจะไม่ได้มีข้อผูกพันกับสิทธิของบุคคลที่สาม เว้นแต่จะกำหนดตามกฎหมายที่มีอยู่
  (8) พันธมิตรการขายจะต้องตรวจสอบใบแจ้งราคาที่ออกและหากมีข้อตัดค้านใดๆ ก็ขอให้แจ้ง USI Tech ทันที การเรียกร้องขอค่าคอมมิชชั่นทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายใต้แผนค่าตอบแทนที่พันธมิตรการขายสามารถเข้าถึงใน สำนักงานสนับสนุนของเขาและที่สามารถดูได้ในสำนักงานสนับสนุน USI Tech ต้องได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรในกรณีที่ค่าคอมมิชชั่น โบนัส การชำระเงินอื่นๆ ไม่ถูกต้อง โดยเขียนภายใน 60 วันนับจากวันที่การชำระเงินไม่ถูกต้อง หลังจากนี้ ค่าคอมมิชชั่น โบนัส หรือการชำระเงินอื่นๆ จะถือว่าได้รับการอนุมัติ
  (9) ค่าคอมมิชชั่นจะได้รับการชำระเงินเป็นรายสัปดาห์ตามการร้องขอของพันธมิตรการขายโดยคำนึงถึงเงื่อนไขการชำระเงิน USI Tech และประเภทการชำระเงิน

 16. การปิดกั้นพันธมิตรการขาย

  (1) ถ้าพันธมิตรการขายไม่ได้ให้หลักฐานที่จำเป็นทั้งหมดภายใน 14 วันนับจากวันลงทะเบียนและการรับรู้ของความต้องการสำหรับการชำระเงินของค่าคอมมิชชั่น USI Tech มีสิทธิที่จะปิดกั้นพันธมิตรการขายชั่วคราวจนกว่าจะถึงเวลาที่มีการใช้เอกสารดังกล่าวตามที่กฎหมายกำหนด กรณีดังกล่าวข้างต้นยังนำไปใช้ในกรณีที่มีการระบุวันเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 14 (2) มีความผิดพลาดโดยไม่เกิดประโยชน์หรือถ้าข้อกำหนดภายใต้ข้อ 14 (3) มีการละเมิดจนกว่าจะมีการกระทำที่จำเป็นจะถูกแก้ไขและในกรณีนี้ยังนำไปใช้กับการไม่ชำระเงินของค่าใช้จ่ายหรือค่าธรรมเนียมใบอนุญาตที่เกิดจากพันธมิตรดังกล่าว ระยะเวลาของการปิดกั้นไม่ได้มีผลทำให้พันธมิตรการขายต่อการเลิกจ้างสามัญและมีผลในการชำระเงินค่าสั่งซื้อเริ่มต้นครั้งแรกที่จ่ายเงินไปแล้วหรือการเรียกร้องค่าเสียหาย เว้นแต่พันธมิตรการขายไม่ต้องรับผิดชอบต่อการปิดกั้น
  (2) การเรียกร้องค่าคอมมิชชั่นที่ไม่สามารถจ่ายเงินตามเหตุผลที่ระบุไว้ จะถูกโพสต์ไว้เป็นทุนสำรองภายใน USI Tech และจะกลายเป็นเวลาที่ห้ามไม่เกินวันหมดอายุของเวลาที่กำหนดตามกฎหมาย
  (3) USI Tech มีสิทธิที่จะเรียกร้องค่าชดเชยสำหรับค่าใช้จ่ายในการแจ้งเตือนสำหรับแต่ละกรณีของการแจ้งเตือน
  (4) อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลการปิดกั้นที่กำหนดไว้ในวรรค (1) นั้น USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นพันธมิตรการขายตามเหตุผลที่เหมาะสม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงของพันธมิตรการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากพันธมิตรการขายละเมิดภาระผูกพันที่กำหนดไว้ในข้อ 7-9 และข้อ 10 (3) และ (4) หรือละเมิดกฎหมายแลกเปลี่ยนอื่นๆ หรือเหตุผลที่เหมาะสม จะถือว่าได้รับ และพันธมิตรการขายไม่ได้แก้ไขการละเมิดที่สอดคล้องกันของการปฏิบัติหน้าที่ภายในระยะเวลาที่ระบุไว้ในข้อ 5 ตามการแจ้งเตือนที่สอดคล้องกันจาก USI Tech

 17. ระยะเวลาและการสิ้นสุดสัญญา

  (1) สัญญาพันธมิตรการขายจะสิ้นสุดในเวลาสิบสองเดือน สัญญาจะขยายไปอีกสิบสองเดือนหากไม่มีการสิ้นสุดเกิดขึ้นภายใต้ระยะเวลาของการสิ้นสุดสามเดือนถึงวันสิ้นสุดของสัญญา
  (2) อย่างไรก็ตาม สำหรับเหตุผลในการสิ้นสุดใน (1) USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการสิ้นสุดสัญญาสำหรับเหตุผลที่เหมาะสม เหตุผลที่เหมาะสมจะถือว่าได้รับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่มีการละเมิดของหนึ่งในภาระหน้าที่ในข้อ 7 ในกรณีที่พันธมิตรการขายไม่เป็นไปตามภาระหน้าที่ในการปรับปรุงแก้ไขของเขาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 11 (1) ภายในระยะเวลาที่จำเป็นหรือในลักษณะเดียวกันหรือ การละเมิดเทียบเคียงเกิดขึ้นภายหลังจากการละเมิดการปฏิบัติหน้าที่ USI Tech มีสิทธิบังคับใช้การเลิกจ้างพิเศษโดยไม่ต้องมีการแจ้งเตือนล่วงหน้าในกรณีที่มีการละเมิดภาระผูกพันภายใต้ข้อ 8, 9 และ 10 (3) และ (4) เช่นเดียวกับการละเมิดอย่างรุนแรงในข้อ 7 หรือกฎหมายตามสัญญาหรือตามที่บังคับใช้ ในทำนองเดียวกัน สาเหตุของการเลิกจ้างพิเศษให้ถือว่าได้รับหากพันธมิตรการขายไม่ได้สังเกตบทบัญญัติของข้อ 14 (2) และ (3) และหลังจากการปิดกั้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ 15 (1) ในกรณีที่ไม่มีการดำเนินการแก้ไขในเวลาที่การผ่อนผันสุดท้ายหมดอายุ นอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีเหตุผลสำหรับการเลิกจ้างพิเศษหากมีการคัดค้านต่ออีกฝ่ายหรือการดำเนินการดังกล่าวถูกปฏิเสธเนื่องจากการขาดของสินทรัพย์หรืออีกฝ่ายที่มีสภาพคล่องต่ำหรือได้รับเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการขาดสภาพคล่องในส่วนของการดำเนินการบังคับใช้มาตรการที่มีผลบังคับใช้ สิทธิที่จะส่งผลกระทบต่อการเลิกจ้างพิเศษคือปราศจากผลกระทบต่อการเรียกร้องเพิ่มเติมใดๆ
  (3) โดเมนที่มีเครื่องหมาย "USI Tech" เครื่องหมายการค้า คำอธิบายในเชิงพาณิชย์ หรือชื่ของ USI Tech จะไม่สามารถนำไปใช้หลังจากการสิ้นสุดของสัญญาและจะต้องมอบให้กับ USI Tech หลักจากที่มีการร้องขอที่เกี่ยวข้องต่อการชำระเงินของค่าใช้จ่ายของการถ่ายโอนของโดเมน กรณีดังกล่าวข้างต้นยังนำไปใช้กับเครื่องหมายการค้า คำอธิบายในเชิงพาณิชย์ หรือชื่อที่ USI Tech ถือสิทธิในการใช้งาน
  (4) หลังจากการเลิกจ้างสามัญของตำแหน่งเก่าของเขา พันธมิตรการขายสามารถลงทะเบียนใหม่กับ USI Tech ผ่านทางผู้สนับสนุนอีกคนหนึ่งได้ เงื่อนไขก่อนการกระทำดังกล่าวก็คือ การสิ้นสุดสามัญและการยืนยันของ USI Tech ของการสิ้นสุดสำหรับตำแหน่งพันธมิตรการขายจะต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อยหกเดือนและพันธมิตรการขายที่สิ้นสุดความสัมพันธ์ไม่ได้ดำเนินกิจกรรมใดๆ สำหรับ USI Tech ในระยะเวลานี้
  (5) เมื่อสิ้นสุดสัญญา พันธมิตรการขายไม่มีสิทธิได้รับการชำระเงินค่าคอมมิชชั่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีสิทธิในการเรียกร้องสำหรับการปรับเป็นตัวแทนเชิงพาณิชย์เมื่อพันธมิตรการขายไม่ได้เป็นตัวแทนเชิงพาณิชย์ตามที่กำหนดโดย German Commercial Code (Handelsgesetzbuch)
  (6) หากในเวลาเดียวกันพันธมิตรการขายเรีกร้องการบริการอื่นๆ จาก USI Tech ที่เป็นอิสระจากสัญญาพันธมิตรการขาย การบริการเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้โดยไม่คำนึงถึงการสิ้นสุดของสัญยาพันธมิตรการขาย เว้นแต่พันธมิตรการขายยังมีความต้องการให้สิ้นสุดการบริการเหล่านี้อย่างชัดแจ้งเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนสิ้นสุดและการสิ้นสุดดังกล่าวถือเป็นการอนุญาต หากพันธมิตรการขายยังคงต้องการได้รับการบริการจาก USI Tech หลังจากการสิ้นสุดสัญญา เขาจะได้รับการดูแลเป็นลูกค้าปกติ
  (7) การบอกเลิกอาจทำเป็นหนังสืออี - เมล์หรือที่สำนักงานกลับ USI Tech

 18. การปฏิเสธความรับผิดชอบ

  (1) USI Tech จะรับผิดชอบสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการประพฤติผิดโดยจงใจหรือการกระทำที่ประมาทเลินเล่อหรือการละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา (เช่น การชำระเงินค่าคอมมิชชั่น) โดย USI Tech พนักงาน หรือตัวแทน นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับการสูญเสียที่เกิดขึ้นจากการละเมิดจากการปฏิบัติหน้าที่ในการเจรจาสัญญาและผลการดำเนินงานของการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต ความรับผิดอื่นใดสำหรับการชดเชยจะได้รับการยกเว้น
  (2) เว้นแต่ในกรณีของการเสียชีวิต การบาดเจ็บส่วนบุคคล และเป็นอันตรายต่อสุขภาพ หรือการประพฤติผิดโดยจงใจ หรือความประมาทเลินเล่อโดย USI Tech พนักงาน หรือตัวแทน ความรับผิดจะจำกัด อยู่ที่ประเภทของการสูญเสียเกี่ยวกับข้อสรุปของสัญญา และของระดับการสูญเสียเฉลี่ยสำหรับประเภทของสัญญา นอกจากนี้ยังนำไปใช้กับการสูญเสียทางอ้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสูญเสียของผลกำไร
  (3) USI Tech จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ของประเภทใดๆ ที่เกิดขึ้นที่เป็นผลมาจากการสูญเสียข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์ เว้นแต่ในกรณีของการละเลยหรือความผิดที่จงใจในส่วนของ USI Tech พนักงาน หรือตัวแทน เนื้อหาที่จัดเก็บไว้เป็นของพันธมิตรการขายแสดงให้เห็นถึงข้อมูลของบุคคลที่สามสำหรับ USI Tech

 19. การโอนการดำเนินธุรกิจ / โครงสร้างผู้สนับสนุนต่อบุคคลที่สาม / การเสียชีวิตของพันธมิตรการขาย

  (1) USI Tech อาจโอนตำแหน่งสัญญาฉบับเต็มหรือบางส่วนให้กับ บริษัทผู้สืบทอดในเวลาใดก็ได้ บริษัทนี้จะขยายธุรกิจที่เป็นสาระสำคัญของสัญญานี้ในลักษณะเดียวกัน และถือสิทธิที่มีอยู่และปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มรูปแบบ
  (2) พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะถ่ายโอนโครงสร้างการขายของเขาโดยจะต้องได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจาก USI Tech และการนำเสนอการขายและ/หรือการถ่ายโอนสัญญากับบุคคลที่สาม เช่นเดียวกับการนำเสนอของสมัครพันธมิตรการขายของบุคคลที่สามกับ USI Tech เว้นแต่ USI Tech ใช้สิทธิที่มีอยู่ของการใช้สิทธิก่อนล่วงหน้า โครงสร้างการขายมีการโอนเฉพาะกับบุคคลที่ไม่ได้เป็นพันธมิตรการขาย USI Tech ณ เวลาที่มีการโอน ในทางตรงกันข้าม พันธมิตรการขาย USI Tech ไม่สามารถโอนหรือจัดซื้อโครงสร้างการขาย ข้อความอาจถูกระงับโดย USI Tech หากมีการใช้สิทธิของการครอบครองก่อนและสำหรับเหตุผลที่ดี พันธมิตรการขายมีหน้าที่แจ้งให้ USI Tech ทราบถึงความประสงค์ในการโอนโครงสร้างการขายเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับหนังสือแจ้ง USI Tech มีเวลาหนึ่งเดือนในการใช้สิทธิของการครอบครองก่อน หากการครอบครองก่อนไม่เกิดขึ้น อนุญาตให้มีการโอนเว้นแต่มีการขัดขวางด้วยเหตุผลอื่นที่น่าเชื่อถือ การขายเป็นไปได้เฉพาะในกรณีที่ความสัมพันธ์ตามสัญญายังไม่ถูกยกเลิก ในกรณีที่มีการสิ้นสุดโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้สำหรับพันธมิตรการขายและการส่งมอบ สิทธิ์ของพันธมิตรการขายในการขายองค์กรการขายของตนเองจะหมดอายุ ซึ่งจะเป็นกรณีที่หากการขายของพันธมิตรการขายยังคงเป็นหนี้กับ USI Tech
  (3) ถ้านิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีการจดทะเบียนเป็นพันธมิตรการขาย โครงสร้างการขายสามารถโอนตามข้อกำหนดเบื้องต้นต่อไปของสัญญานี้
  (4) ถ้านิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนใหม่เป็นพันธมิตรการขายต้องการใช้เวลาในการเป็นผู้ถือหุ้นใหม่ จะเป็นไปได้หากผู้ถือหุ้นก่อนหน้าที่ยื่นขอสำหรับการเป็นหุ้นส่วนการขายยังคงเป็น (ก) ผู้ถือหุ้น (s) หากผู้ถือหุ้นแสวงหาเพื่อออกจากการเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญที่จดทะเบียนเป็นพันธมิตรการขายหรือโอนหุ้นของเขาไปยังบุคคลที่สาม การกระทำนี้จะได้รับอนุญาตตามคำขอที่เป็นลายลักษณ์อักษรและนำเสนอเอกสารรับรองที่สอดคล้องกันและสอดคล้องกับบทบัญญัติของ ข้อตกลงนี้ในการปฏิบัติตามข้อตกลงใน (2) ของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิตรการขาย USI Tech คิดค่าธรรมเนียมการบริหารงานเป็นเงิน €25.00 สำหรับการประมวลการสมัครดังกล่าวข้างต้น หากข้อตกลงนี้ไม่ได้ปฏิบัติตาม USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกสัญญากับนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียนในนามพันธมิตรการขาย
  (5) สัญญาพันธมิตรการขายจะสิ้นสุดลงไม่เกินการเสียชีวิตของของพันธมิตรการขาย สัญญาพันธมิตรการขายจะเป็นมรดกตามการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมาย ภายในหกเดือนของการเสียชีวิต จะมีสัญญาพันธมิตรการขายใหม่กับทายาทที่เขา / เธอมีได้รับสิทธิและหน้าที่ของผู้ทำพินัยกรรม หากทายาทหรือหนึ่งในทายาทเป็นบุคคลธรรมดาที่มีการลงทะเบียนเป็นพันธมิตรการขายกับ USI Tech แล้ว ทายาทจะต้องสละตำแหน่งหน้าที่ของเขาในโครงสร้างการขาย USI Tech หรือหากมีการใช้ข้อกำหนดเบื้องต้นของข้อ 18 (2) เขาจะต้องโอนหนึ่งในสองโครงสร้างยอดขายในอนาคตตามข้อ 18 (2) ให้บุคคลที่สามที่ได้รับตำแหน่งเดียวเท่านั้นในการวางแผนการตลาดอาจได้รับมอบหมายให้แต่ละบุคคลธรรมดา หลักฐานของการเสียชีวิตจะต้องยื่นในรูปของหนังสือรับรองการเสียชีวิต หากมีการความประสงค์เกี่ยวกับการรับมรดกของสัญญาพันธมิตรการขาย จะต้องยื่นสำเนาที่ผ่านการรับรองการจดทะเบียน หากกำหนดเวลาหกเดือนหมดอายุ สิทธิและหน้าที่ทั้งหมดภายใต้สัญญาดังกล่าวจะมอบให้แก่ USI Tech ในกรณีพิเศษ อาจมีการขยายระยะเวลาหกเดือนในระยะเวลาที่เหมาะสมหากเป็นระยะเวลาที่สั้นไปสำหรับทายาทในแต่ละกรณี

 20. การแยกออก / การยกเลิก

  ในกรณีที่พันธมิตรการขายที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลหรือห้างหุ้นส่วนสามัญมีการยกเลิกบริษัทขึ้นภายใน ก็ยังคงเป็นกรณีที่อยู่ภายใต้การแยกออก การยกเลิก หรือการชี้ขาดอื่นๆ ของบริษัทดังกล่าวข้างต้นซึ่งจะมีเพียงหนึ่งพันธมิตรการขายเท่านั้นที่ยังคงอยู่ สมาชิก/ผู้ถือหุ้นที่แยกออกไปจะต้องมาตกลงกันเอง ซึ่งเป็นสมาชิก/ผู้ถือหุ้นจะดำรงพันธมิตรการขายให้คงอยู่และจะแจ้งให้ USI Tech ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ในกรณีที่มีข้อพิพาทภายในที่เป็นผลกระทบมาจากการแยกออก การหย่าร้าง การยกเลิก หรือการชี้ขาดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพันธมิตรการขาย USI Tech่ USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการเลิกจ้างพิเศษหากข้อพิพาทดังกล่าวได้ส่งผลในหน้าที่ของพันธมิตรการขายทำให้เกิดการละเลยหรือการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้สำหรับพันธมิตรการขาย การละเมิดกฎหมายที่มีอยู่ หรือความเสียหายที่ไม่ได้สัดส่วนกับดาวน์ไลน์หรืออัพไลน์

 21. การผนวกของแผนค่าตอบแทน

  (1) แผนค่าตอบแทนและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องเป็นองค์ประกอบที่ชัดเจนของสัญญาพันธมิตรการขาย พันธมิตรการขายจะต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของฉบับล่าสุดที่ใช้บังคับอยู่ตลอดเวลา
  (2) ในวันที่ยื่นใบสมัครออนไลน์ให้แก่ USI Tech พันธมิตรการขายรับรองในเวลาเดียวกันว่าได้รับทราบแผนค่าตอบแทนและยอมรับเอกสารเหล่านี้ว่าเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
  (3) USI Tech มีสิทธิที่จะแก้ไขแผนค่าตอบแทนได้ตลอดเวลา USI Tech จะประกาศการแก้ไขใดๆ ตามเวลาที่เหมาะสม พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะคัดค้านการแก้ไขเพิ่มเติมถ้าเขาไม่ยอมรับการแก้ไขดังกล่าว ในกรณีที่มีการคัดค้าน พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาในจุดที่ข้อแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ หากเขาไม่ได้มีผลการสิ้นสุดสามัญของสัญญาภายในสี่สัปดาห์ของการแก้ไขมีผลบังคับใช้ ถือว่าพันธมิตรการขายยอมรับการแก้ไขดังกล่าว

 22. การใช้สื่อที่เป็นรูปถ่ายและเสียง

  พันธมิตรการขายอนุญาตให้ USI Tech มีสิทธิโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการบันทึกหรือใช้สื่อที่เป็นรูปถ่ายและ/หรือเสียงที่คล้ายคลึงกัน บันทึกเสียง หรือข้อความและคำพูดในส่วนของบทบาทของเขาในฐานะที่เป็นพันธมิตรการขาย ในขอบเขตนี้ พันธมิตรการขายยินยอมอย่างชัดแจ้งต่อการเผยแพร่ การใช้ การสร้างใหม่ และการเปลี่ยนแปลงของคำพูด ภาพ หรือการบันทึกโดยการลงนามในใบสมัครพันธมิตรการขาย และยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้สำหรับพันธมิตรการขายและการส่งมอบ พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะยกเลิกการยินยอมดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่มีการเพิกถอน USI Tech จะยุติการใช้งานดังกล่าวข้างต้นภายในเวลาหนึ่งเดือน

 23. การป้องกันข้อมูล

  (1) การประกาศการป้องกันข้อมูลต่อไปนี้จะมีความสำคัญต่อการประกาศการป้องกันข้อมูลอื่นๆ ของ USI Tech ซึ่งสามารถดูข้อมูลเหล่านี้ในสำนักงานสนับสนุน (เว็บบริษัท) ของ USI Tech และเป็นเพียงมีฟังก์ชั่นเสริมเท่านั้น
  (2) USI Tech จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (เช่น คำทักทาย ชื่อ ที่อยู่ อีเมล เบอร์โทรศัพท์ เบอร์แฟกซ์ รายละเอียดธนาคาร) ที่ส่งมาโดยพันธมิตรการขาย สอดคล้องกับข้อกำหนดของบทบัญญัติการป้องกันข้อมูลเยอรมันที่มีวัตถุประสงค์ของการออกใบแจ้งราคาและการแสดงข้อตกลง ในขอบเขตดังกล่าว USI Tech จะจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลที่ให้ไว้โดยพันธมิตรเมื่อกรอกแบบฟอร์มใบสมัคร และโดยเฉพาะอย่างยิ่งจะไม่สร้างโปรไฟล์พฤติกรรมผู้ใช้ใดๆ
  (3) เพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการสัญญา เช่น ใบแจ้งราคา การเข้าทำสัญญาเช่าหรือการจ่ายเงินค่าคอมมิชชั่น ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องมือและข้อมูลการตลาด ข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรการขายจะถูกส่งต่อไปยังบุคคลที่สาม เช่น ทีมบัญชีหรือผู้ให้บริการการชำระเงินที่รับผิดชอบสำหรับการชำระเงิน ภายในขอบเขตที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ของสัญญาดังกล่าวข้างต้น
  (4) พันธมิตรการขายอาจคัดค้านการส่งต่อข้อมูลของเขาในเวลาใดๆ ที่มีผลกระทบในอนาคตผ่านทางอีเมล info@usitech-int.com
  (5) นอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น ไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของพันธมิตรการขายที่ส่งไปยัง USI Tech จะถูกส่งไปยังบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากพันธมิตรการขาย เว้นแต่เกิดขึ้นโดยเป็นผลมาจากคำสั่งทางกฏหมายหรือคำสั่งที่เป็นทางการ
  (6) หลังจากการสิ้นสุดและการดำเนินงานของสัญญาซึ่งยังรวมถึงการชำระเงินที่สมบูรณ์ของฟีดที่ตกลงกัน ข้อมูลของพันธมิตรดังกล่าวจะถูกลบตามความยินยอมสำหรับการใช้งานต่อไป เว้นแต่การปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของการเก็บรักษามีผลบังคับใช้
  (7) ถ้าพันธมิตรต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของเขาหรือต้องการข้อมูลส่วนบุคคลของเขาที่ถูกลบ ปิดกั้น หรือแก้ไข เจ้าหน้าที่ป้องกันข้อมูล USI Tech สามารถให้ความช่วยเหลือโดยตรง

 24. ข้อจำกัด

  การเรียกร้องภายใต้ข้อตกลงนี้มีระยะเวลาหกเดือนหลังจากที่มีการเรียกร้องในคำถามที่เกิดขึ้นและบุคคลที่มีสิทธิที่จะเรียกร้องได้รับทราบสถานการณ์ที่ก่อให้เกิดการเรียกร้องของเขา หรือเขาขาดความตระหนักในสถานการณ์เหล่านี้โดยเกิดจากการประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง โดยไม่มีความลำเอียงต่อบทบัญญัติแห่งกฎหมายใดๆ ที่มีไว้สำหรับระยะเวลาที่ยาวนานกว่าของข้อจำกัด

 25. กฎหมายที่ใช้บังคับ/เขตอำนาจทางกฏหมายที่แตกต่างกัน

  (1) กฎหมายที่บังคับใช้จะเป็นของสำนักงานจดทะเบียนของ USI Tech ด้วยการยกเว้นของกฎหมายการซื้อขายสหประชาชาติ โดยไม่มีความลำเอียงกับบทบัญญัติบังคับใดๆ ของรัฐในพื้นที่ที่พันธมิตรการขายมีสถานที่่พำนักอยู่
  (2) ฟอรั่มตามกฎหมายและสถานที่ของดำเนินงานเป็นสถานที่ที่ USI Tech มีสำนักงานที่อยู่จดทะเบียนอยู่ เว้นแต่จะถูกบังคับตามกฎหมายที่มีอยุ่

 26. บทบัญญัติของการยุติ

  (1) USI Tech มีสิทธิที่จะแก้ไขข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิครการขายได้ตลอดเวลา USI Tech จะประกาศการแก้ไขใดๆ ตามเวลาที่เหมาะสม USI Tech จะประกาศการแก้ไขใดๆ ตามเวลาที่เหมาะสม พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะคัดค้านการแก้ไข ในกรณีที่มีการคัดค้าน พันธมิตรการขายมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญญาในจุดที่ข้อแก้ไขเพิ่มเติมมีผลบังคับใช้ หากเขาไม่ได้มีผลการสิ้นสุดสามัญของสัญญาภายในสี่สัปดาห์ของการแก้ไขมีผลบังคับใช้ ถือว่าพันธมิตรการขายยอมรับการแก้ไขดังกล่าว
  (2) ในการแก้ไขที่เกี่ยวข้องอื่นๆ หรือภาคผนวกของข้อตกลงและเงื่อนไขทั่วไปนี้สำหรับพันธมิตรการขายจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร และมีผลบังตับใช้เช่นเดียวกันกับการเพิกถอนความต้องการสำหรับรูปแบบที่เป็นลายลักษณ์อักษร
  (3) หากข้อความหนึ่งของของข้อตกลงในการใช้งานเหล่านี้ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์ จะไม่ถือว่าข้อตกลงทั้งหมดเป็นโมฆะ อย่างไรก็ตาม ข้อความที่่ไม่ถูกต้องจะถูกแทนที่ด้วยข้อความที่่ใกล้เคียงความถูกต้องมากที่สุดในแง่เศรษฐกิจ และยังมีผลบังคับใช้กับการแก้ไขของการละเลยที่ต้องมีกฏข้อบังคับ
  การแก้ไขล่าสุดของข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไปสำหรับพันธมิตรการขาย: 17 สิงหาคม 2560

นโยบายความเป็นส่วนตัว USI Tech

บทนำ: USI Tech ( "USI") มีความมุ่งมั่นในการให้บริการที่ดีเยี่ยมให้กับทุก บริษัทในเครือและลูกค้าของเราทุกคน รวมทั้งเคารพความเป็นส่วนตัวของพวกเขา เราเข้าใจว่าผู้เข้าชมเว็บไซต์ของเราอาจมีคำถามเกี่ยวกับวิธีการที่เว็บไซต์นี้เก็บรวบรวมและใช้ข้อมูล เราได้เตรียมข้อความนี้เพื่อแจ้งให้ทราบในหลักการความเป็นส่วนตัวที่จัดการและดูแล USI Tech

ข้อความนี้ประกอบด้วยรายละเอียดทั่วไปและรายละเอียดทางเทคนิคมากมายเกี่ยวกับขั้นตอนที่เราใช้ในการแสดงความเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ บรรทัดด้านล่างเป็นการตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของคุณที่เป็นรากฐานของทุกการดำเนินงานของเรา รวมทั้งปกป้องความเป็นส่วนตัวของคุณ

กำลังค้นหา: เว็บไซต์นี้ไม่ได้เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคอมพิวเตอร์ของคุณเมื่อคุณเรียกดูเว็บไซต์ ซึ่งหมายความว่า เราจะไม่ทราบชื่อ ที่อยู่อีเมล หรือข้อมูลส่วนบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวกับคุณเลย เว้นแต่คุณจะให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่แสดงตัวตนของคุณด้วยความสมัครใจ

ที่อยู่ Internet Protocol (IP): ที่อยู่ IP เป็นตัวเลขที่กำหนดไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติเมื่อคุณใช้อินเทอร์เน็ต เมื่อผู้ใช้ร้องขอเว็บไซต์หนึ่งจากเว็บไซต์ของเรา เซิร์ฟเวอร์ของเราจะล็อคที่อยู่ IP ปัจจุบันของผู้ใช้ เราใช้ที่อยู่ IP เพื่อช่วยในการวินิจฉัยปัญหา เราไม่ได้เชื่อมโยงที่อยู่ IP กับข้อมูลใดๆ ที่ระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับคุณ

คุ้กกี้: เว็บไซต์ของเราใช้เทคโนโลยีคุกกี้ คุกกี้เป็นสตริงข้อความที่เว็บไซต์อาจเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ เว็บไซต์ของเราใช้คุกกี้เพียงเพื่อต้องการให้พวกเขาในขั้นตอนการจองทางออนไลน์ คุกกี้ช่วยให้เว็บไซต์ของเราติดตามการตั้งค่าและกิจกรรมของคุณที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ เว็บไซต์ของเราสร้างคุกกี้เซสชั่นสำหรับการเข้าชมแต่ละครั้งเพื่อความสะดวกในการเข้าชมของคุณ คุกกี้เซสชั่นจะหมดอายุในตอนท้ายของเซสชั่น

        การใช้คุกกี้และอีเมล - เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อส่งอีเมลการตลาดในนามของ USI และจะไม่คุกกี้ในอีเมล อย่างไรก็ตาม เมื่อผู้รับอีเมลคลิกที่ลิงก์ไปยังเว็บไซต์ USI ที่อยู่ในอีเมล ระบบจะวางคุกกี้ถาวรบนคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ คุกกี้นี้จะใช้ในการวัดประสิทธิภาพของการตลาดอีเมลของเราและช่วยเพิ่มความเข้าใจเส้นทางการใช้เว็บไซต์ของผู้ใช้ของเรา คุกกี้ที่กำหนดโดยผู้ให้บริการของเราจะยังคงอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นเวลา 30 วันหลังจากครั้งสุดท้ายที่คุณคลิกที่ลิงค์ในอีเมลหรือจนกว่าคุณจะลบมัน

        การใช้คุกกี้สำหรับการโฆษณา - เราใช้ผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อสนับสนุนและจัดการการโฆษณาของเรา บุคคลที่สามเหล่านี้ใช้คุกกี้เพื่อติดตามจำนวนครั้งที่เว็บไซต์ของเรามีการเข้าถึงและเมื่อมีการเข้าถึงเว็บไซต์จากโฆษณา คุกกี้ที่สร้างขึ้นจากการโฆษณาไม่ได้มีข้อมูลส่วนบุคคลและอาจยังคงอยู่ในฮาร์ดดิสก์ของคุณเป็นเวลาสามปีหรือมากกว่า เว้นแต่คุณจะลบมันไป

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้นจะผูกพันตามสัญญา โดยจะไม่ใช้ข้อมูลใดๆ ที่พวกเขาได้เก็บรวบรวมไว้เพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากการให้บริการแก่เรา คุกกี้ไม่มีก่อให้เกิดความเสียหายหรือทำลายคอมพิวเตอร์หรือไฟล์คอมพิวเตอร์ของคุณ นอกจากนี้เรายังไม่ได้ใช้คุกกี้เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมเว็บไซต์ที่ไม่ใช่ USI หากคุณไม่ต้องการที่จะรับคุกกี้เหล่านี้ คุณอาจตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณเพื่อปฏิเสธคุกกี้ (อ่านคำแนะนำสำหรับเบราว์เซอร์ของคุณโดยเฉพาะเกี่ยวกับวิธีการ) แม้ว่าการกระทำเช่นนั้นอาจส่งผลกระทบต่อความสามารถในการทำธุรกรรมบางอย่างบนเว็บไซต์ของเรา

Pixel Tags: ผู้ให้บริการบุคคลที่สามดังกล่าวข้างต้นจะเป็นผู้ให้บริการและจัดการโฆษณา USI บนเว็บไซต์อื่นๆ การติดตามประสิทธิภาพของการโฆษณา USI บนเว็บไซต์อื่นๆ ที่ USI Tech ใช้ pixel tags (หรือเรียกว่า clear gifs, beacon gifs, 1-by-1 gifs หรือ web bugs) ผู้ใช้ไม่สามารถมองเห็น Pixel tags ของเว็บไซต์และประกอบด้วยการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ไม่กี่บรรทัด หากคุณกำลังเยี่ยมชม USI Tech จากการโฆษณาในเว็บไซต์อื่น pixel tag จะอ้างถึงคุกกี้ที่คุณได้รับเมื่อคุณคลิกโฆษณา จากนั้น pixel tag ลงทะเบียนกิจกรรมนี้กับบริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามเพื่อช่วยให้เราสามารถนับจำนวนครั้งที่มีการถึงโฆษณา นอกจากนี้เรายังประเมินการจองที่สร้างขึ้นจากโฆษณาบางประเภท ในช่วงเวลาที่ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับคุณหรือการสำรองที่เก็บรวบรวมโดยบริษัทโฆษณาของบุคคลที่สามหรือข้อมูลอื่นใด หรือการติดตามที่สร้างขึ้นจาก pixel tag ได้รับอนุญาตให้นำมาใช้สำหรับวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการรายงานกิจกรรมเว็บไซต์ให้เราหรือช่วยให้เราได้ทำการโฆษณาเชิงโต้ตอบได้ดีขึ้นในอนาคต

ผู้ให้บริการบุคคลที่สามของเราอาจใช้ pixel tags ในอีเมลการตลาด USI ที่ช่วยให้เราส่งอีเมลในรูปแบบที่คุณสามารถอ่านได้ เพื่อช่วยให้เราทราบถึงอีเมลที่คุณปฏิบัติตามและเพื่อกำหนดเป้าหมายเนื้อหาของอีเมลในอนาคต นอกจากนี้เราติดตามจำนวนรวมของอีเมลที่อ่านและเพื่อดูว่าส่วนใดของลิงก์ในอีเมลที่ถูกเข้าถึง ไม่มีข้อมูลอื่นๆ ถูกเก็บรวบรวมหรือนำไปใช้จาก pixel tags

ข้อมูลที่เรารวบรวม: เมื่อเราจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากคุณเราจะขอให้คุณให้ข้อมูลที่เราต้องการตามความสมัครใจของคุณ ตัวอย่างเช่น ถ้าคุณต้องการที่จะสร้างบัญชี USI หรือรับข้อมูลเกี่ยวกับความก้าวหน้าใหม่ๆ ทางเทคโนโลยี USI เราจะขอให้คุณส่งข้อมูล เช่น ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่อีเมล และหมายเลขบัตรเครดิต เราจะใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อส่งการยืนยันและถ้าจำเป็น เราอาจใช้ข้อมูลอื่นๆ เพื่อติดต่อกับคุณเพื่อขอความช่วยเหลือในการดำเนินการสำรอง เราอาจจะขอข้อมูลประเภทเดียวกันเพื่อทำกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสมาชิก ตามที่ระบุไว้ด้านล่าง (ดูหัวข้ออีเมล) เราอาจใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับข้อเสนอพิเศษและโปรโมชั่น

การรักษาความปลอดภัยการจัดส่งและการเก็บรักษาข้อมูล: เมื่อเราขอข้อมูลบัตรเครดิตเพื่อทำการจองหรือซื้อบัตรของขวัญ ข้อมูลจะถูกส่งผ่านสาย Secured Sockets Layer (SSL) ที่ให้ไว้กับคุณ SSL เบราว์เซอร์ที่เปิดใช้งาน เช่น Safari, Google Chrome, Microsoft Internet Explorer หรือที่ใกล้เคียง นอกจากนี้เรายังใช้ SSL บนเพจที่เลือกไว้อื่นๆ ที่คุณจะป้อนข้อมูลส่วนบุคคล วิธีนี้จะช่วยเพิ่มความมั่นใจว่าข้อมูลของคุณจะถูกนำเข้ารหัสในขณะที่เดินทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โหมดที่น่าเชื่อถือนี้เปิดใช้งานก่อนที่ข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งจากคอมพิวเตอร์ของคุณ คุณจะรู้ว่าคุณอยู่ในโหมดที่ปลอดภัยเมื่อกุญแจหรือไอคอนที่สำคัญในด้านขวาหรือซ้ายมือที่มุมล่างของหน้าจอคอมพิวเตอร์ปรากฏอยู่ในตำแหน่งล็อค นอกจากนี้เมื่อมีการเข้าถึงเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัย ตัวอักษรแรกของที่อยู่เว็บไซต์ทีเป็นจะเปลี่ยนจาก http เป็น https หลังจากข้อมูลถึง USI ข้อมูลจะถูกเก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยที่อยู่หลังไฟร์วอลล์ที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันการเข้าถึงที่ไม่ได้รับอนุญาตจากภายนอก บริษัท

อีเมล: เป็นความตั้งใจของเราเพื่อส่งอีเมลการสื่อสารที่จะเป็นประโยชน์กับคุณและที่คุณต้องการจะได้รับ เมื่อคุณทำการสำรองและให้ที่อยู่อีเมลของคุณ เราจะติดต่อคุณผ่านทางอีเมลและให้ข้อมูลเกี่ยวกับข้อเสนอและโปรโมชั่นพิเศษที่คุณอาจกำลังสนใจ การสื่อสารเหล่านี้จะเกี่ยวข้องกับข้อเสนอ USI และ/หรือโปรโมชั่นของบุคคลที่สามที่เลือกและมีชื่อเสียงกับผู้ที่ USI มีความสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์เพราะพวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือการบริการที่เราเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของคุณ เราใช้อีเมลผู้ให้บริการบุคคลที่สามเพื่อส่งอีเมล ห้ามมิให้ผู้ให้บริการนีใช้ที่อยู่อีเมลของคุณเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดนอกเหนือจากการส่งอีเมลที่เกี่ยวข้องกับ USI ทุกครั้งที่คุณได้รับอีเมล คุณจะได้รับทางเลือกในการไม่รับอีเมลในอนาคตโดยทำตามคำแนะนำที่ระบุไว้ในอีเมล หรือคุณอาจเลือกที่จะไม่รับโดยการอัพเดทโปรไฟล์ออนไลน์ของคุณ

การใช้ข้อมูลโดย USI : เราถือว่าข้อมูลที่คุณให้ไว้กับเราเป็นข้อมูลที่เป็นความลับ โดยขึ้นอยู่กับขั้นตอนการรักษาความปลอดภัยของ บริษัทของเราและนโยบายขององค์กรที่เข้มงวดเกี่ยวกับการป้องกันและการใช้ข้อมูลที่เป็นความลับ เนื่องด้วยกฎหมายที่ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่แตกต่างกันไปตามประเทศทำให้การดำเนินธุรกิจของเราอาจอยู่ในมาตรการเพิ่มเติมที่แตกต่างกันไป โดยขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของกฎหมายบังคับ ข้อมูลที่เก็บรวบรวมในเว็บไซต์คุมครองภายใต้ข้อความที่เป็นส่วนตัวนี้ ซึ่งมีการระบุไว้ในวรรคแรก ผ่านการประมวลผลทั่วไปและเก็บไว้ในประเทศ United Arab Emirates ("UAE")ี")

ข้อมูลระบุตัวตนของคุณที่ให้ไว้กับเราเพื่อทำการสำรองที่ให้ไว้แก่โรงแรมที่เกี่ยวข้องสำหรับวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการตามการร้องขอของคุณในการการสำรอง หากคุณยกเลิกบัญชีของคุณ ข้อมูลจะถูกเก็บไว้เพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บบันทึกเท่านั้นและไม่สามารถเข้าถึงได้อีก หลังจากที่สร้างบัญชีของคุณโดยเฉพาะถ้าคุณบอกเรามิฉะนั้นข้อมูลที่คุณให้อาจถูกใช้โดยเราสำหรับการตลาดทางตรงของ USI ผลิตภัณฑ์เครื่องมือในเครือ หรือเลือกบุคคลที่สามที่มีชื่อเสียงกับผู้ที่ USI มีความสัมพันธ์การตลาดเชิงกลยุทธ์เพราะพวกเขานำเสนอผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือบริการที่เราเชื่อว่าจะเป็นที่สนใจของคุณ USI อาจจะใช้บริการที่อยู่ของบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งสื่อทางไปรษณีย์

การเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลที่สาม: USI ห้ามขายหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลที่สามที่ไม่ได้อยู่ในเครือ USI สำหรับการใช้งานโดยปราศจากการอนุมัติของคุณ

ลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ : หากคุณเลือกที่จะออกจากเว็บไซต์ USI นี้ ผ่านการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ USI รวมทั้งของผู้ลงโฆษณา USI จะไม่รับผิดชอบต่อนโยบายความเป็นส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์เหล่านั้นและ USI จะไม่เป็นผู้รับผิดชอบในคุกกี้เว็บไซต์เหล่านั้นที่ใช้

ปัญหาทางกฎหมาย: นี้เป็นเว็บไซต์ระดับสากลและเป็นไปตามกฎหมายของ UAE USI จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลโดยปราศจากการยินยอมจากคุณเมื่อต้องกระทำตามกฎหมายหรือมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการกระทำดังกล่าวเป็นสิ่งที่จำเป็นในการตรวจสอบหรือป้องกันกิจกรรมที่เป็นอันตรายแก่ผู้เข้าพัก USI ผู้เข้าร่วม หรือทรัพย์สิน (รวมถึงเว็บไซต์นี้) หรือกับบุคคลอื่นๆ เมื่อหน่วยงานมราดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจในนามของ USI เลี่ยงข้อมูลดังกล่าว (เช่นการประมวลผลบัตรเครดิตหรือการสนับสนุนการบริการลูกค้า) หรือในกรณีที่มีการรวมตัวของ USI โดยหรือเรียกร้องโดยบริษัทอื่น ตามที่ระบุไว้ดังกล่าวข้างต้นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลมีความแตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ ยกตัวอย่างเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมใน United Arab Emirates อยู่ภายใต้คำสั่งคุ้มครองข้อมูลของ UAE Data Protection Directive

วันที่มีผลบังคับใช้-v’นโยบายความเป็นส่วนตัว: นโยบายความเป็นส่วนตัวมีผลในเวลาของการเข้าชมแต่ละครั้งไปยังเว็บไซต์ของเรา กรุณาตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราในแต่ละครั้งที่คุณเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราถ้าคุณมีความกังวลเกี่ยวกับวิธีการใช้ข้อมูลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงข้อความที่เป็นส่วนตัว USI Tech: ในอนาคตเราอาจต้องเปลี่ยนข้อความที่เป็นส่วนตัวสำหรับ USI Tech การเปลี่ยนแปลงทั้งหมดจะทำที่นี่ เพื่อที่คุณจะทราบว่าข้อมูลที่เรารวบรวม วิธีการที่เราอาจใช้ข้อมูลดังกล่าว และไม่ว่าเราจะเปิดเผยให้ทุกคน

สำหรับคำถามหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวกรุณาส่งอีเมลมาที่ info@usitech-int.com

ข้อตกลงและเงื่อนไขเว็บไซต์

ข้อตกลงการใช้งาน

USI Tech จำกัด เป็นบริษัทจำกัด UAE ( "USI Tech") ให้บริการซอฟต์แวร์ USI Tech และการบริการ ( "USI Tech ซอฟต์แวร์") และข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ผ่านทางซอฟต์แวร์ USI Tech เว็บไซต์ USI Tech หรือผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือการบริการอื่นใดที่เสนอโดย USI Tech (รวมเรียกว่าผลิตภัณฑ์เครื่องมือ "USI Tech") ให้คุณภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไข ( "ข้อกำหนดและเงื่อนไข") ที่กำหนดไว้ในข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ USI Tech ฉบับนี้ ( "ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้") การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือหรือการบริการใดๆ ของ USI Tech ถือว่าคุณได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไข และสัญญาที่จะผูกพันตามข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ได้ตลอดเวลาและสำหรับเหตุผลใดๆ ในดุลยพินิจของ USI Tech แต่เพียงผู้เดียว หากข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้หรือการแก้ไขใดๆ ของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้นี้ กลายเป็นที่ยอมรับไม่ได้ คุณจะต้องยุติการใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ทันที การใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ต่อไปหลังการแก้ไขข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้แสดงถึงการยอมรับของคุณที่ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมายของการแก้ไขดังกล่าว

1. ไม่มีความเห็น

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการบริการ USI Tech ให้ไว้เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้นและเนื้อหาที่มีอยู่ในนั้นไม่ควรตีความว่าเป็นข้อเสนอสำหรับการซื้อหรือการขายหลักทรัพย์เฉพาะหรือเป็นการชักชวนข้อเสนอเพื่อซื้อหรือขายหลักทรัพย์เฉพาะ USI Tech อาจทำให้ใช้ได้ จาก USI Tech หรือบุคคลที่สาม ข้อมูลบางอย่างที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของราคาที่อาจเกิดขึ้นของหลักทรัพย์เฉพาะ แต่ข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น และไม่ควรถูกตีความว่าเป็นการรับรอง คำแนะนำ หรือการให้การสนับสนุนของบริษัทหรือหลักทรัพย์ใดๆ โดย USI Tech USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือสนับสนุน การจัดซื้อ การครอบครอง หรือการซื้อขายหลักทรัพย์หรือการลงทุนใดๆ โดยผู้ใช้ใดๆ ของ USI Tech USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีใดๆ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม การทำกำไร หรือมูลค่าศักยภาพของการลงทุนเฉพาะ หลักทรัพย์ หรือแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆ โดยการยอมรับของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้คุณยินยอมและยอมรับว่าความเชื่อมั่นเมื่อใดเนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ผ่าน USI Tech เป็นความเสี่ยง แต่เพียงผู้เดียวของคุณเอง

USI Tech จะไม่ขายหรือแจกจ่ายทางตรงหรือทางอ้อมหรือทำหน้าที่เป็นนายหน้าและ/หรือเป็นตัวแทนจำหน่ายสำหรับคริปโตคอยน์ สินค้า พันธบัตร หุ้น ดัชนีตลาดหุ้นในนามของตนเองหรือผ่านบุคคลที่สาม นอกจากนั้น USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำทางการเงินและไม่ได้ทำธุรกิจทางการค้าเพื่อการแลกเปลี่ยน

เนื้อหาหรือข้อมูลส่วนใหญ่ที่มีอยู่ใน USI Tech ได้รับจากหรือโพสต์โดยบุคคลที่สาม บุคคลที่สามดังกล่าวจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือข้อมูลที่พวกเขาเตรียมไว้ใน USI Tech USI Tech ไม่รับรองหรือยืนยันความถูกต้อง การตรงเวลาหรือความครบถ้วนของการโพสต์ใดๆ ที่ปรากฏบน USI Tech และขอให้คุณอ่านและโพสต์ข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนด้วยความระมัดระวัง การลงทุนหรือการตัดสินใจซื้อขายไม่ควรอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลที่ได้รับผ่าน USI Tech บุคคลที่สามและ/หรือพันธมิตรการขายที่ทำให้ข้อมูลดังกล่าวสามารถใช้ได้ผ่านเวทีสาธารณะอาจจะไม่เป็นผู้ที่พวกเขาอ้างว่าเป็นหรืออาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับผู้ที่พวกเขาเรียกร้องให้เป็น ข้อมูลที่เตรียมไว้ให้อาจไม่ถูกต้องเนื่องจากเพราะความผิดพลาดหรือการหลอกลวงที่เจตนา

USI Tech และกรรมการ เจ้าหน้าที่ ตัวแทน และพนักงานอาจดำรงตำแหน่งในหลักทรัพย์ที่ระบุไว้ใน USI Tech และอาจทำให้การจัดซื้อหรือการขายเป็นครั้งคราวในหลักทรัพย์ดังกล่าว

2. การปฏิบัติของผู้ใช้

USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนในการตรวจสอบและ/หรือลบข้อมูลใดๆ ที่ส่งหรือได้รับผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech และ USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตนที่จะแก้ไขและ/หรือยกเลิกชื่อผู้ใช้ของคุณหรือชื่อที่ระบุตัวตนอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ก่อนที่จะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech คุณตกลงที่จะไม่:

 • โพสต์ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลสาธารณะเกี่ยวกับบริษัทปราศจากการอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อกระทำดังกล่าว;
 • ข้อความเผยแพร่ที่ไม่เหมาะสม ล่วงละเมิด รุนแรง ละเมิดเบื้องสูง ยั่วโทสะ แบ่งแยกทางเพศ ลามก อนาจาร แบ่งแยกชนชั้น ผิดศีลธรรมหรือน่ารังเกียจ หรือมีเนื้อหาที่ต้องห้าม
 • ดูถูก ก่อกวน คุกคาม ข่มขู่ หมิ่นประมาท หรือสร้างความอึดอัดใจให้แก่ลูกค้า พนักงาน หรือพันธมิตรพรีเมี่ยมของ USI Tech;
 • เรียกร้อง ล่อลวง หรือพยายามที่จะได้รับธุรกิจใดๆ ที่ผ่านการโฆษณา การรับรอง หรือวิธีการอื่นใด จากผู้ใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ใดๆ
 • โพสต์ ส่ง สำเนา โอน เตรียมไว้ หรือแจกจ่ายทั้งหมดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดหรือที่มาจาก ข้อมูลที่ได้รับโดย USI Tech "พันธมิตรการขาย" ให้กับผู้ใช้ USI Tech แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อเท็จจริง ความจริง หรือข้อความทั่วไปซึ่งไม่มีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เป็นกรรมสิทธิ์;
 • โพสต์ ส่ง สำเนา อนุญาต ขาย โอน เตรียมไว้ หรือแจกจ่ายข้อมูลของบุคคลที่สามหรือที่มีลิขสิทธิ์ในลักษณะที่เป็นการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สิทธิตามสัญญา หรือสิทธิผู้ดูแลผลประโยชน์ของผู้อื่น;
 • ปลอมตัวเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ รวมถึงแต่ไม่ จำกัดต่อพนักงาน USI Tech ใดๆ พันธมิตรการขาย USI Tech หรือผู้ใช้ USI Tech อื่นๆ
 • โพสต์ ส่ง สำเนา โอน เตรียมไว้ หรือแจกจ่ายข้อมูลหรือเนื้อหาที่ (i) อาจได้รับการพิจารณาเป็นกลุ่มหรืออีเมลขยะ (เช่น "สแปม") หรือ (ii) มีไวรัสซอฟต์แวร์หรือรหัสคอมพิวเตอร์อื่น ไฟล์ หรือโปรแกรมที่ออกแบบหรือตั้งใจที่จะทำลาย สร้างความเสียหาย หรือจำกัดการทำงานของซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ หรือทำให้เกิดความเสียหาย หรือได้รับการเข้าถึงข้อมูลใดๆ หรือข้อมูลอื่นๆ ของบุคคลที่สาม
 • เก็บเกี่ยวหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ USI Tech หรือใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งหรืออำนวยความสะดวกในการส่งอีเมลที่ไม่พึงประสงค์จำนวนมากหรือการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์อื่นๆ

การใช้งานของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech เป็นเรื่องที่รัฐท้องถิ่นระดับชาติและนานาชาติกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงกฎของการแลกเปลี่ยนในระดับชาติหรือหลักทรัพย์อื่น ๆ คุณตกลงที่จะไม่ส่งเอกสารใดๆ ที่อาจก่อให้เกิดหรือเป็นการสนับสนุนการกระทำที่อาจเป็นความผิดทางอาญ าก่อให้เกิดความรับผิดทางแพ่ง หรือการละเมิดท้องถิ่น รัฐ กฎหมายหรือระเบียบระดับชาติหรือนานาชาติ หรือกฎของการแลกเปลี่ยนในระดับชาติหรือหลักทรัพย์อื่น

คุณยอมรับว่าคุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อข้อความทั้งหมดที่ทำขึ้น และการกระทำหรือการละเว้นที่เกิดขึ้นในบัญชี USI Tech ของคุณในขณะที่รหัสผ่านของคุณถูกใช้ หากคุณเชื่อว่ามีคนใช้รหัสผ่านหรือบัญชีของคุณโดยไม่ได้รับการอนุมัติจากคุณ คุณจะต้องแจ้ง USI Tech ทันที USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าถึงและการเปิดเผยข้อมูลใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อชื่อผู้ใช้ของบัญชีและข้อมูลอื่นๆ เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่บังคับใช้และการร้องขอของรัฐบาลที่ถูกต้องตามกฎหมาย

3. สิทธิในการใช้ข้อมูลและเนื้อหา

ข้อมูลและเนื้อหาที่มีอยู่ผ่าน USI Tech เป็นทรัพย์สินของ USI Tech หรือบุคคลที่สาม และได้รับการคุ้มครองโดยลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ สิทธิบัตร หรือสิทธิและกฎหมายอื่นๆ ข้อมูลและเนื้อหาที่ได้รับผ่าน USI Tech อาจมีการแสดง แก้ไขรูปแบบใหม่ และพิมพ์สำหรับการใช้งานส่วนตัวที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น และจะไม่ทำซ้ำหรือทำซ้ำโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจาก USI Tech คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามการประกาศเกี่ยวกับลิขสิทธิ์ใดๆ ข้อมูลหรือข้อจำกัด ที่มีอยู่ในข้อมูลและเนื้อหาบนหรือเข้าถึงได้โดยผ่าน USI Tech

4. การปฏิเสธ ข้อจำกัดความรับผิดและการสละสิทธิ์ของการเป็นตัวแทนและการรับรอง

การใช้ซอฟต์แวร์ USI Tech ของคุณ เว็บไซต์ของ USI Tech และผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการบริการอื่นใดของ USI Tech จะขึ้นอยู่ความเสี่ยงของคุณเอง ผลิตภัณฑ์เครื่องมือและการบริการ USI Tech เตรียมไว้ "ตามสภาพ" และ "ตามที่มี" สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น USI Tech และผู้ให้ข้อมูลและเนื้อหาของบริษัทฯ จะไม่เป็นการรับรองหรือการรับประกันประเภทใดๆ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม USI Tech และผู้ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาของบริษัท ปฏิเสธโดยชัดแจ้งในการรับประกันใดๆ โดยนัยของการซื้อขายหรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะหรือการใช้ การเสนอราคาใดๆ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการ USI Tech อาจไม่สะท้อนราคาที่อ้างถึง คริปโตเคอเรนซี่ หรือสารอนุพันธ์ที่อาจมีการซื้อหรือขาย คุณจะไม่ถือ USI Tech เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน พนักงาน หรือผู้ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาส่วนในการรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ การหยุด หรือเปลี่ยนแปลงทั้งหมดหรือบางส่วนของ USI Tech การบริการหรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่พบได้ใน USI Tech ในเวลานี้หรือในอนาคต

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คุณควรตระหนักว่า USI Tech และผู้ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาของบริษัท ไม่รับประกันหรือรับรองความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความพรอม หรือช่วงเวลาของผลิตภัณฑ์เครื่องมือใดๆ ของ USI Tech หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ข้อมูลและเนื้อหาอาจมีความไม่ถูกต้องทางเทคนิคหรือทางการพิมพ์ USI Tech และผู้ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาของบริษัท จะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทางตรงหรือทางอ้อม ต่อข้อเรียกร้อง ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการที่ไม่สามารถใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือใดๆ ของ USI Tech หรือข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech

ถ้าคุณไม่พอใจกับผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech หรือข้อตกลงและเงื่อนไขของสัญญาผู้ใช้ฉบับนี้หรือข้อตกลงสำหรับผู้ใช้อื่นใด การแก้ไขตามความเห็นชอบของคุณเองและการแก้ไขเฉพาะคือการหยุดใช้ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech ทั้ง USI Tech หรือผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหาจะไม่เป็นผู้ชดใช้ความเสียหายใดๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อการสูญเสียผลกำไร ทางอ้อม พิเศษ เป็นแบบอย่าง เป็นการลงโทษ หรือความเสียหาย แม้ถูกระบุของความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าวและแม้ว่าความเสียหายดังกล่าวเป็นผลมาจากความประมาทเลินเล่อของ USI Tech หรือความประมาทหรือจงใจประพฤติมิชอบของผู้ให้บริการข้อมูลหรือเนื้อหา

ใน UNITED STATES OF AMERICA ในฐานะการบริการคอมพิวเตอร์เชิงโต้ตอบ เราได้รับการคุ้มครองโดยสภาคองเกรสในมาตรา 20 ว่าด้วยการสื่อสารที่เหมาะสมของปี 1996 จากการรับผิดชอบต่อเครื่องมือที่เผยแพร่ไปยังเว็บไซต์ของเราโดยผู้ใช้ที่ไม่ระบุชื่อ

5. การชดใช้ค่าเสียหาย / ระงับอันตราย

คุณตกลงที่จะชดใช้และรับผิดชอบความเสียหายต่อ USI Tech เจ้าหน้าที่ กรรมการ เจ้าของ ตัวแทน และพนักงาน และผู้ให้บริการข้อมูลและเนื้อหาของบริษัท จากการเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ รวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม กระทำโดยบุคคลที่สามใดๆ เนื่องจากหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของผลิตภัณฑ์ เครื่องมือ USI Tech การละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้โดยคุณหรือผู้ใช้อื่นๆ ของผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech โดยการใช้บัญชีและรหัสผ่านของ USI Tech ของทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ หรือสิทธิอื่นๆ ของบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ USI Tech ขอสงวนสิทธิ์ในการป้องกันและควบคุมเรื่องใดๆ มิฉะนั้นคุณจะต้องชดใช้ค่าเสียหาย

6. ผู้รับประโยชน์บุคคลที่สาม

บางส่วนของข้อตกลงและเงื่อนไขของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้คือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามและคุณยอมรับว่าบุคคลที่สามดังกล่าวมีสิทธิที่จะใช้สิทธิของตนโดยตรง

7. ตัวแทนที่กำหนดและขั้นตอนการจับกุม

หากคุณเชื่อว่าเครื่องมือที่โพสต์บนเว็บไซต์นี้ละเมิดผลประโยชน์จากลิขสิทธิ์ใดๆ ในงานด้านการถ่ายภาพ วรรณกรรม รูปภาพ หรืองานศิลปะอื่นๆ ที่คุณสร้างหรือที่คุณเป็นเจ้าของ คุณต้องแจ้งไปยังตัวแทนของเรา:

USI Tech Limited
อีเมล: info@usitech-int.com

ให้มีการปฏิบัติตามขั้นตอนการประกาศและการจับกุมเมื่อเราได้รับการร้องเรียนจากผู้ถือลิขสิทธิ์หรือตัวแทนของผู้ถือลิขสิทธิ์ ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ผู้ร้องเรียน" หากคุณเชื่อว่าเนื้อหาใดๆ ที่สร้างโดยผู้ใช้บนเว็บไซต์นี้เป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ของคุณ คุณต้องส่ง (โดยอีเมลหรือโดยตรง) ให้แก่ตัวแทนของเรา ดังต่อไปนี้:

 1. ลายเซ็นจริงหรืออิเล็กทรอนิกส์ของผู้ร้องเรียนนั้น
 2. บัตรประจำตัวของงานที่มีลิขสิทธิ์ที่ถูกละเมิดหรือถ้างานที่มีลิขสิทธิ์ทั้งหลายถูกแจ้งเตือนเดียว รายชื่อของงานทั้งหมดที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการละเมิด;
 3. การแสดงรายละเอียดของเครื่องมือและข้อมูลที่ถูกกล่าวหาว่าได้รับการละเมิดเพียงพอที่จะให้เราค้นหาเครื่องมือดังกล่าว;
 4. ข้อมูลติดต่อของผู้ร้องเรียน เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์;
 5. ข้อความที่ผู้ร้องเรียนมีความเชื่อโดยสุจริตว่าการใช้เครื่องมือในลักษณะที่ได้รับการร้องเรียนไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์ ตัวแทน หรือกฎหมาย; และ
 6. ข้อความที่มีข้อมูลประกอบอยู่่ในการแจ้งเตือนมีความถูกต้องและภายใต้บทลงโทษของการเบิกความเท็จว่าผู้ร้องเรียนกระทำหรือได้รับอนุญาตให้กระทำในนามของเจ้าของลิขสิทธิ์

 

หากการแจ้งเตือนถือว่าถูกต้อง เราจะดำเนินการขั้นตอนการจับกุม

8. ทั่วไป

กฎหมายของ United Arab Emirates ไม่รวมถึงความขัดแย้งของกฎระเบียบที่ควบคุมข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้และการใช้งานผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech นอกจากนี้คุณยังยอมรับและยินยอมอย่างชัดแจ้งว่าจะปฏิบัติตามอำนาจศาลใน United Arab Emirates คุณตกลงที่จะจ่ายค่าทนายความที่เหมาะสมสำหรับการบังคับใช้ของ USI Tech ของสิทธิของตนภายใต้ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้ ไม่มีความล้มเหลวหรือความล่าช้าในการบังคับใช้สิทธิใดๆ ที่จะต้องสละสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใด ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้จะถือว่าไม่ถูกต้องหรือไม่มีผลบังคับใช้ บทบัญญัติดังกล่าวจะถูกเพิกถอนและให้ใช้บังคับบทบัญญัติที่มีอยู่ หัวเรื่องมีวัตถุประสงค์เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและในลักษณะที่ไม่กำหนด จำกัด ตีความ หรืออธิบายขอบเขตของมาตราดังกล่าว ข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้กำหนดความเข้าใจและความตกลงทั้งหมดระหว่างทั้งสองฝ่ายด้วยความเคารพในเรื่องข้อตกลงฉบับนี้ USI Tech เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของ USI Tech จำกัด

9. บังคับอนุญาโตตุลาการ

การถกเถียงหรือสิทธิเรียกร้องระหว่างหรือในคู่สัญญาทั้งหมด รวมถึงแต่ไม่จำกัดต่อข้อพิพาทที่เกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับสัญญานี้หรือการละเมิดดังกล่าว จะได้รับการตัดสินโดยอนุญาโตตุลาโดย Dubai International Arbitration Centre ที่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายแพ่ง UAE รัฐบัญญัติ เลขที่ (11) ของปี 1992 คำพิพากษาโดยอนุญาโตตุลาการใดๆ จะถูกนำเข้ามาอ้างอิงในศาลที่มีเขตอำนาจที่เหมาะสม

10. การรักษาระเบียบและเงื่อนไขบางข้อ

ส่วนที่ 1 (ไม่แนะนำ) 3 (สิทธิในข้อมูลและเนื้อหา) 4 (การสละสิทธิ์ ข้อจำกัด ความรับผิด และการสละสิทธิ์การรับรองและรับประกัน) 5 (การชดใช้ค่าเสียหาย/การระงับอันตราย) 6 (บุคคลที่สามที่ได้รับผลประโยชน์) 8 (ทั่วไป) และ 9 (บังคับอนุญาโตตุลาการ) จะต้องรักษาการยกเลิกหรือการหมดอายุของข้อตกลงสำหรับผู้ใช้ฉบับนี้

ผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech เป็นเจ้าของและดำเนินการโดย USI Tech USI Tech หรือผู้ถือหุ้น กรรมการ เจ้าหน้าที่ พนักงาน ตัวแทนของบริษัทหรือบริษัทในเครือได้ตรวจสอบ รับรอง อนุมัติ หรือแนะนำ และไม่กระทำหรือจะรับรอง อนุมัติ หรือแนะนำหนังสือ บทความ สัมมนา ข้อคิดเห็น การบริการ การเรียกร้อง กลยุทธ์ หรือข้อความในห้องสนทนาที่อาจปรากฏบนผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech หรือข้อความที่สามารถเข้าถึงโดยผ่านผลิตภัณฑ์เครื่องมือ USI Tech USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำการลงทุนหรือสนับสนุนการจัดซื้อ การครอบครอง หรือการซื้อขายของหลักทรัพย์ คริปโตเคอเรนซี่ หรือการลงทุนโดยผู้ใช้ใดๆ USI Tech ใดๆ USI Tech ไม่ได้ให้คำแนะนำทางกฎหมาย ภาษี หรือบัญชีใดๆ หรือคำแนะนำเกี่ยวกับความเหมาะสม การทำกำไร หรือมูลค่าศักยภาพของการลงทุนเฉพาะใดๆ หลักทรัพย์ คริปโตเคอเรนซี่ หรือแหล่งที่มาของข้อมูลใดๆ

ที่ปรึกษามืออาชีพจะต้องให้การบริการตามคำเรียกร้องในกรณีที่มีการร้องขอคำแนะนำดังกล่าว และไม่มีการรับรองความสำเร็จในอนาคตจากการอ้างอิงถึงประสิทธิภาพที่ผ่านมาไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือแสดงให้เห็นโดยการทดสอบตามกลยุทธ์

 

คำถามที่พบบ่อย

ฉันมีความเสี่ยงมากแค่ใหน

เราใช้อัลกอริทึมที่ไม่ซ้ำกันและกลยุทธ์การซื้อขายที่มีความรอบคอบ เพื่อช่วยลดความเสี่ยงให้กับผู้ใช้ของเรา ในกรณีที่เกิดสภาพที่เลวร้ายที่สุด คุณสามารถหยุดการซื้อขายได้ทันทีในเวลาใดๆ โดยการหยุดซอฟต์แวร์

ฉันจะเริ่มต้นได้อย่างไร

เพียงคลิกที่ "เริ่มธุรกิจตอนนี้" ในหน้านี้ คุณก็สามารถลงทะเบียนได้ฟรี เมื่อคุณได้ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว เราจะพาคุณไปยังแดชบอร์ดของคุณ และนำคุณผ่านขั้นตอนที่รวดเร็วเพื่อกำหนดซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติตามความต้องการของคุณ

มีค่าใช้จ่ายอะไรบ้าง

สำหรับการซื้อขาย FOREX คุณจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพียงครั้งเดียวสำหรับใบอนุญาตซอฟต์แวร์ตลอดชีพ คุณสามารถทำการซื้อขาย Bitcoin ได้ฟรี คุณจะต้องมีเงิน €50 เพื่อเป็นเงินทุนเริ่มต้นที่จะได้รับแพคเกจแรกของคุณ

ฉันจะฝากเงินเข้าบัญชีหรือถอนเงินออกจากบัญชีได้อย่างไร

คุณสามารถทำการถอนได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง และสามารถทำได้ถึงสองครั้งในแต่ละวัน เงินฝากและการเบิกจ่ายของผลกำไรที่ได้รับสามารถทำได้ผ่านทางวิธีการชำระเงินปกติ

อายุขั้นต่ำสำหรับการเข้าร่วมคือเท่าใด

อายุขั้นต่ำในการเขาร่วมคือ 18 ปี ซึ่งผู้เข้าร่วมจะต้องมีความสามารถทางกฎหมายอย่างเต็มรูปแบบ